• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

III Rajd na Orientację pt. Maczuga Stolema

  • sobota, 29 sierpnia 2015
  • Lokalizacja
    Główczyce, Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach

Poznaj piękne tereny Gminy Główczyce i Pobrzeża Słowińskiego: zobacz urokliwe torfowiska i bagna, powspinaj się na strome wzgórza, zagłęb się w przepastne jary. Odkryj stare kurhany i grodziska, przemknij po drogach wśród pól i łąk, spójrz na pstrągi w Łupawie i Łebie oraz odkryj zagubione jeziorka w puszczy... poczuj magię Krainy Stolema. To wszystko przeżyjesz już w sobotę, 29 sierpnia 2015 na III Rajdzie na Orientację pt. Maczuga Stolema. Organizatorzy przygotowali dwie trasy piesze na dystansach 15 i 50 km.

wrz 14

sobota, godz. 10:30 - 14:00

Kamień
bilety 25 zł
ulgowy 1 zł
paź 26

sobota, godz. 11:00

Gdańsk,
bilety 19 - 39 zł
Trasa TP 15 km (Mały Stolem): jest proponowana zarówno dla zaczynających przygodę z rajdami na orientację, osobami chodzącymi na rajdy rekreacyjnie oraz jako impreza rodzinna dla wspólnego spędzenia czasu w ciekawy sposób.

Trasa TP 50 km (Duży Stolem): Zaliczana do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację została zaplanowana jako wyzwanie dla osób lubiących długie trasy i dla zawodowców, chcących poznać atrakcje turystyczne Pobrzeża Słowińskiego ze szczególnym uwzględnieniem gminy Główczyce.

Przeczytaj relację z zeszłorocznej edycji Maczugi Stolema

Regulamin uczestnictwa:

1. Rajd na Orientację "Maczuga Stolema" jest Rajdem sportowo-turystycznym.

2. Cele Rajdu:

-Potwierdzenie umiejętności nawigacyjnych wśród uczestników,
-Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
-Popularyzacja walorów turystycznych Gminy Główczyce i Pobrzeża Słowińskiego,
-Popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,
integracja sympatyków turystyki.

3. Zespół Organizacyjny:
Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach,

4. Opłata startowa:Wpłata wpisowego:

Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 15, 76-220 Główczyce
BS Ustka O/Główczyce 91 9315 1030 0030 4371 2000 0020
Tytułem:
trasa (TP15 - Mały Stolem lub TP50 - Duży Stolem), imię i nazwisko
Przy wpłacie za cały team - należy podać nazwę zespołu lub poszczególne nazwiska)

Zapisy będą prowadzone przez formularz zgłoszeniowy, który pojawi się na 2 miesiące przed rozpoczęciem imprezy na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach, a także w dniu rozpoczęcia zawodów w bazie Rajdu.

5. Zasady:

Podstawową zasadą na Trasie Pieszej TP 15 jest zaliczenie jak największej ilości PK (Punktów Kontrolnych) w limicie czasowym 6 godzin i pokonując pieszo cała trasę (ok. 15 km). Podstawową zasadą na Trasie Pieszej TP50 jest zaliczenie jak największej ilości PK w limicie czasowym 12 godzin i pokonując pieszo cała trasę (ok. 50km). Trasa TP50 zaliczana jest do klasyfikacji Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację.

Start wszystkich uczestników danej trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop (szczegółowo podane w komunikacie startowym)

Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę topograficzną z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi (PK) w skali 1: 20 000 dla Trasy Pieszej TP15 oraz w skali 1: 50 000 dla Trasy Pieszej TP50.
Używanie urządzeń GPS i map innych niż te dostarczone przez organizatorów jest zabronione. Używanie niedozwolonych map równoznaczne jest z dyskwalifikacją (dozwolona jest możliwość zapisu śladu trasy przez urządzenia elektroniczne schowane w czasie rajdu np. w plecaku - używanie ich do lokalizacji w trakcie zawodów równa się dyskwalifikacji).

Uczestnicy mogą zaliczać PK w kolejności dowolnej (tzw. scorelauf) zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy. Długość Trasy Pieszej 15 i Trasy Pieszej 50 jest liczona wzdłuż najkrótszego wariantu pokonania trasy, po istniejących drogach, ścieżkach i innych elementach liniowych na mapie, (nie jest to odległość w linii prostej między PK)

Punktem Kontrolnym w terenie jest biało-czerwony lampion umiejscowiony na drzewie lub innym charakterystycznym miejscu (np. płot, ambona, mur, most) posiadający własny kod i perforator. Dodatkowo, jako zabezpieczenie, na drzewie z lampionem będzie kod napisany jaskrawym sprayem.

Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającemu danemu PK. W przypadku braku perforatora należy wpisać długopisem kod w odpowiednie pole karty startowej. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.
Warunkiem sklasyfikowania jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej jednego PK w kolejności dowolnej w przedziale czasu przewidzianym przez organizatorów

Warunkiem ukończenia trasy jest odnalezienie i potwierdzenie wszystkich PK oraz dotarcie na metę rajdu w limicie czasu dla danej trasy.

O klasyfikacji uczestnika decyduje ilość znalezionych i potwierdzonych PK w jak najkrótszym czasie.
Przy identycznej ilości znalezionych punktów o kolejności decyduje czas pokonania trasy.

W przypadku przekroczenia limitu czasu za każdą rozpoczętą minutę spóźnień odejmuje się od wyniku uczestnika jeden punkt karny (1pkt karny równa się 1 minucie)

W przypadku braku punktu kontrolnego uczestnik otrzymuje 30 pkt karnych za każdy nie odnaleziony punkt (30 punktów karnych równa się 30 minut dodanych na mecie).

W przypadku, gdy uczestnik zostanie zwieziony z trasy przez organizatora zostaje nieklasyfikowany. (NKL)
Na trasie pieszej TP15 dopuszczalne są zespoły 4 osobowe, natomiast trasa TP 50 rozgrywana jest w formie indywidualnej.

Ukończenie trasy przez team 4 osobowy zaliczone jest po przekroczeniu mety i zdaniu karty przez wszystkie osoby z zespołu. W innym przypadku zespół jest zdyskwalifikowany.

Utrata karty startowej powoduje nieklasyfikowanie uczestnika.

6. Wyposażenie obowiązkowe:

-kompas,
-telefon komórkowy,
-długopis.

7. Wyposażenie zalecane:

-apteczka pierwszej pomocy,
-dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych,
-woda i prowiant
-latarka czołowa

8. Postanowienia końcowe:

Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po Rajdzie w jeden z poniżej podanych sposobów:

-na mecie,
-w bazie Rajdu,
-telefoniczne u Sędziego Głównego dzwoniąc pod numer telefonu +48 508 210 032 jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.
-Uczestnicy w czasie trwania Rajdu mają prawo, iść lub biec (na Trasie Pieszej 15 i 50), nie mogą oni korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich.

-Niedozwolone jest pokonywanie przeszkód wodnych wpław.

-Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej
od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 7 dni po Rajdzie (liczy się data wysłania protestu) do Sędziego Głównego. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Rajdu.

-Udział w Rajdzie jest dobrowolny. W Rajdzie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie Rajdu i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w sekretariacie przed Rajdem

-Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.

-Przypomina się, że zgodnie z ustawą o lasach art. 26, stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące uprawy leśne do 4 m wysokości; powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne; ostoje zwierząt; źródliska rzek i potoków; obszary zagrożone erozją. Zgodnie z art. 30 ww. Ustawy o lasach zabrania się: zanieczyszczania gleby i wód; zaśmiecania; rozkopywania gruntu; niszczenia grzybów oraz grzybni; niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin; niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic; rozgarniania i zbierania ściółki, puszczania psów luzem, hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

-W odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślin.

-Zakaz wstępu na powierzchnie leśne oznakowane tablicami "ścinka drzew - zakaz wstępu" itp.

-Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.

-Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości. Numer startowy, wydawany w sekretariacie przed startem należy podczas trwania Rajdu obowiązkowo umieścić w widocznym miejscu.

-Osoby niepełnoletnie w wieku do 18 lat startują i uczestniczą w Rajdzie tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (wymagana kserokopia dowodu ze wzorem podpisu), pod opieką osób powyżej 21 roku życia. Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w karcie zgłoszeniowej wypełnianej w sekretariacie Rajdu przed startem.

-Organizatorzy mają prawo wycofać uczestnika Rajdu z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.

-Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem Rajdu.

-Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania

Wydarzenie na Facebooku

REGULAMIN IMPREZY

Opinie

22.07 g.19.00
Stal Rzeszów
26.07 g.20.30
Motor Lublin
28.07 g.14.00
H.Skrzydlewska Orzeł Łódź
29.07 g.20.30
ŁKS Łódź
03.08
Błękitni Stargard
21.07 g.19.30
POLSKA
USA
20.07 g.19.30
POLSKA
Japonia
19.07 g.20.30
Śląsk Wrocław
14.07 g.21.00
Hiszpania
2:1
Anglia
14.07 g.17.45
Texom Stal Rzeszów