• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Czterokrotne przebicie na akcjach Lechii

jag.
18 października 2017 (artykuł sprzed 6 lat) 

Lechia Gdańsk

Adam Mandziara jest zarówno prezesem Lechii SA jak i Lechii Rights Management, która dąży do nabycia nowych akcji piłkarskiej spółki. Adam Mandziara jest zarówno prezesem Lechii SA jak i Lechii Rights Management, która dąży do nabycia nowych akcji piłkarskiej spółki.

Większościowy akcjonariusz Lechii SA Gdańsk próbuje różnymi sposobami zwiększyć swój stan posiadania w piłkarskiej spółce. Z jednej strony zarząd klubu proponuje zamianę 13,5 mln zł długu na nowe akcje, co spowodowałoby zmniejszenie siły głosu mniejszościowych akcjonariuszy. Z drugiej strony niektórzy z tych ostatnich już otrzymali propozycje, by odsprzedać akcje. Za każde 5 tysięcy złotych wyłożonych na udziały w 2009 roku, teraz mogą zarobić 20 tys. zł. Chętnych do sprzedaży na razie nie widać.SPÓŁKA PHILIPP WERNZE KONTROLUJE KLUB

Lechia SA wyemitowała 15 milionów akcji po 10 groszy każda. 10,7 mln z nich należy do Lechia Rights Management Sp. z o.o., gdyż pod taką nazwą występuje obecnie spółka znana poprzednio jako Lechia Investment, a jeszcze wcześniej Wrocławskie Centrum Finansowe. Te pakiet daje jej 57 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Jak informowaliśmy przed miesiącem zmienił się 100-procentowy właściciel Lechii Rights Management. Obecnie zamiast szwajcarskiego funduszu Private Equity "W&C Vermögensgesellschaft AG" mamy niemiecką spółkę Advancesport AG, której większościowym udziałowcem jest Philipp Wernze. Natomiast prezesem zarówno Lechii SA jak i Lechii Rights Management jest Adam Mandziara.

FRANZ JOSEF WERNZE O SYTUACJI W LECHII I ROLI W KLUBIE JEGO SYNA

Zgodnie z zapowiedziami Franza Josefa Wernze, szefa ETL, kapitał założycielski tej ostatniej spółki ma wzrosnąć z 50 tysięcy aż do 60 milionów złotych. Będą zatem pieniądze, by dokupić akcji w Lechii SA. Jednak nabycie nowych udziałów nie jest taką łatwą sprawą.

Rozpoczęła się kolejna rozgrywka w łonie akcjonariuszy Lechii Gdańsk SA. 4,3 mln akcji jest rozproszonych w rękach ponad 40 osób fizycznych. Łącznie mają one 43 procent głosów na WZA, a także liczne prawa. We władzach klubu przysługują im dwa miejsca. Obecnie z tego tytułu w Radzie Nadzorczej zasiada Piotr Zejer, a członkiem zarządu jest Kazimierz Konieczny.

Ponadto ci akcjonariusze w określonych sytuacjach mogą skorzystać ze swoistego weta dla każdego z akcjonariuszy. Gdyby pojawiła się uchwała o zmianie nazwy, herbu czy przeniesieniu siedziby Lechii z Gdańska, nawet jedna osoba może ją zablokować.

TAK DOKONAŁO SIĘ PRZEJĘCIE WIĘKSZOŚCIOWEGO PAKIETU AKCJI W 2014 ROKU

Aby zwiększyć swój pakiet w Lechii SA większościowy akcjonariusz musi przeprowadzić nową emisję akcji, które sam obejmie bądź też wykupić udziały od mniejszościowych. Pierwsza z tych koncepcji - jak informowaliśmy - zakłada zamianę 13,5 miliona długów, które Lechia SA ma wobec większościowego akcjonariusza na nowe akcje dla niego. Druga to oferta odkupienia akcji. Obie próby były podejmowane już w przeszłości, ale nie zmieniły układu sił w akcjonariacie.

Konwersja długu na akcje była głosowana u schyłku 2013 roku, jeszcze w czasach, gdy pakiet większościowy był w rękach rodziny Kucharów, ale nie zyskała akceptacji. Teraz może być podobnie, gdyż by przegłosować podwyższenie kapitału założycielskiego, który obecnie wynosi tylko 1,5 mln zł, trzeba mieć 3/4 głosów na walnym zgromadzeniu. Mniejszościowi wspólnymi siłami mogą zatem zablokować tego typu uchwałę i tak zrobili blisko 5 lat temu.

WIĘKSZOŚCIOWY AKCJONARIUSZ LECHII CHCE ZAMIENIĆ 13,5 MLN ZŁ DŁUGU NA NOWE AKCJE

Dlatego pojawiła się propozycja odkupienia akcji. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy większościowy akcjonariusz proponuje 40 groszy za akcję, której nominalna wartość to 10 groszy. Jako że w 2009 roku mniejszościowi akcjonariusze kupowali udziały za 5 tys. zł i jego wielokrotność, to za włożone wówczas 5 tys. otrzymaliby 20 tys. lub wielokrotność tych kwot.

Pierwsze reakcje mniejszościowy akcjonariuszy, którymi rozmawialiśmy, nie wróżą powodzenia tej próbie.

- Nie zamierzam sprzedawać, co najwyżej kupować - mówi nam jeden z akcjonariuszy o większym pakiecie wśród mniejszościowych.
- Gdybym miał akcje za 100 tys. to może propozycja sprzedania ich za 400 tys. i zysku 300 tys. zł byłaby kusząca. A sprzedaż z zyskiem 15 tys. zł mnie nie interesuje. Zamiast tych pieniędzy wolę mieć wpływ na to co dzieje się w spółce - dodaje jeden z tych co 8 lat temu wyłożył na akcje 5 tys. zł. Takich osób wśród mniejszościowych akcjonariuszy jest najwięcej.
TRZYKROTNY ZYSK NA AKCJACH LECHII

Mniejszościowi mają jeszcze jedno uprawnienie, które pozwala im strzec układu sił. To prawo pierwokupu akcji za cenę, za którą mniejszościowy akcjonariusz chciałby zbyć swój pakiet osobie lub firmie, która nie jest akcjonariuszem akcji serii A.

Dlatego na razie do grona akcjonariuszy mniejszościowych dołączyły tylko dwie osoby, która nie miała akcji w 2009 roku. Jesienią 2014 roku Radosław Michalski, w związku z wyborem na prezesa Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, sprzedał akcje Piotrowi Zejerowi, jednemu z liderów Stowarzyszenia Kibiców Lechii Gdańsk "Lwy Północy" Pakiet nabyty w 2009 roku za 5 tysięcy złotych został odkupiony za 10 tys. Natomiast w 2015 roku za 5 tys. zł, czyli dokładnie za kwotę, którą sam zapłacił, sprzedał akcje Piotr Zdanowicz.

ANDRZEJ KUCHAR KUPIŁ AKCJE LECHII ZA 70 TYS ZŁ, 4 LATA PÓŹNIEJ SPRZEDAŁ ZA PONAD MILION

Jedyna skuteczna obrona przejęcia akcji mniejszościowego akcjonariusza przez większościowego miała miejsce 2 lata temu.. Swoje akcje, z trzykrotnym zyskiem, za 90 tys. zł chciał sprzedać były prezes Lechii, Bartosz Sarnowski. Wówczas zamiast większościowego akcjonariusza odkupili je; Dariusz KrawczykAdam Wysocki, broniąc tym samym proporcji między większościowym a mniejszościowym akcjonariuszem.

Natomiast nikt nie licytował się z Andrzejem Kucharem. Gdy wchodził on do Lechii SA, 50 procent głosów na WZA nabył jako Wrocławskie Centrum Finansowe, a za 70 tys. zł kupił akcje jako osoba fizyczna, tak jak pozostali mniejszościowi akcjonariusze. W 2013 roku prywatny pakiet aż za 1,05 miliona złotych odsprzedał WCF. Obecnie właśnie te wszystkie akcje składają się na pakiet większościowy, który poprzez kontrolę kilku spółek ma należeć do niemieckiego ETL.

PEŁNA LISTA MNIEJSZOŚCIOWYCH AKCJONARIUSZY LECHII Z 2009 ROKU

ZE STATUTU LECHIA SA: ROZPORZĄDZANIE AKCJAMI, PRAWO PIERWSZEŃSTWA
wyróżnienia pochodzą od redakcji

1. Założycielom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji.

2. Rozporządzenie akcjami imiennymi wymaga zgody Rady Nadzorczej w drodze uchwały powziętej większością 4/5 głosów, przy obecności co najmniej 60% składu w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia zawierającego cenę zbycia i osobę nabywcy.

3. Rada Nadzorcza wyrażając zgodę na zbycie akcji imiennych określa osobę nabywcy i cenę zbycia zgodnie ze wskazaniem wnioskującego akcjonariusza.

4. Przed wyrażeniem zgody na zbycie akcji Rada Nadzorcza powinna zaoferować akcje wszystkim Założycielom Spółki za cenę zbycia wskazaną przez wnioskującego akcjonariusza. W tym celu Rada Nadzorcza roześle jednocześnie wszystkim Założycielom Spółki będącym akcjonariuszami, listami poleconymi, kopie powiadomienia o zamiarze zbycia akcji i ich cenie lub w inny sposób doręczy im pisemne zawiadomienie, za poświadczeniem odbioru.

5. Założyciel Spółki będący akcjonariuszem, zamierzający nabyć akcje oferowane do zbycia obowiązany jest w terminie czternastu dni od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 4, złożyć pisemną ofertę na ręce Rady Nadzorczej, która powiadomi o tym zbywcę. Na żądanie zbywcy uprawniony akcjonariusz ma obowiązek udzielić zbywcy zabezpieczenia do wysokości ceny nabycia. Jeśli więcej niż jeden akcjonariusz będący Założycielem Spółki złożył ofertę nabycia akcji, prawo nabycia akcji przysługuje wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom uprawnionym, proporcjonalnie do dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym.

6. W przypadku złożenia przez co najmniej jednego akcjonariusza będącego Założycielem Spółki oferty nabycia akcji, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o odmowie wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych osobie wskazanej przez wnioskującego akcjonariusza, wskazując jednocześnie akcjonariusza lub akcjonariuszy będących Założycielami Spółki, którzy złożyli w terminie oferty nabycia.

7. Akcjonariusz korzystający z prawa pierwszeństwa obowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży akcji oraz wpłacić cenę nabycia w terminie dwóch tygodni od dnia uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 6, pod warunkiem podpisania umowy nabycia akcji z dotychczasowym akcjonariuszem.

8. Jeżeli akcjonariusz zamierza zbyć akcje nieodpłatnie lub wnieść je jako wkład niepieniężny w celu pokrycia udziału lub objęcia akcji w kapitale zakładowym innej spółki, Założycielom Spółki przysługuje prawo ich nabycia, za cenę ustaloną w drodze porozumienia stron, a w razie braku takiego porozumienia, za cenę wynikającą z wartości bilansowej akcji według stanu na dzień zgłoszenia zamiaru zbycia akcji, określoną przez biegłego rewidenta powołanego na koszt obydwu stron. O zamiarze nieodpłatnego zbycia akcji lub ich wniesienia jako wkład niepieniężny w celu pokrycia udziału lub objęcia akcji w kapitale zakładowym innej spółki akcjonariusz zobowiązany jest zawiadomić Radę Nadzorczą. Postanowienia ust. 2-7 stosuje się odpowiednio.


Typowanie wyników

Gdańsk, Pokoleń Lechii Gdańsk 1
HIT
3 pkt.
LECHIA Gdańsk
Lech Poznań

Jak typowano

35% 159 typowań LECHIA Gdańsk
22% 99 typowań REMIS
43% 194 typowania Lech Poznań

Twoje dane

jag.

Kluby sportowe

Opinie (156) ponad 20 zablokowanych

 • 2018 likwidacja albo fuzja z baltykiem (32)

  • 109 71

  • (5)

   Mniejszościowy akcjonariusze (m.in. taurus ochrona, piekarnia szydłowski) swoim "NIE" doprowadza klub do B klasy.
   A widomo ze będzie na większościowego, który chce coś zmienić.

   • 27 35

   • Mniejszościowi to Lechiści (3)

    Zasady były zawsze jasne - każdy większościowy może wejść ale pewne wartości są nie do kupienia. Jak będzie B klasa to nie przez nich.

    • 21 10

    • mniejszewicy niby trzymają za rękę bolszewika... (2)

     ... ale klub jest mocno zadłużony i nie pozwalają nic zrobić w kierunku poprawy sytuacji - świadomie czy nie, ale ZNISZCZĄ LECHIĘ! będą nadzory finansowe, problemy z licencją a potem upadek!

     • 9 18

     • mienszewicy jak już (1)

      • 3 0

      • Fuzja z Gedanią to byłoby coś.

       Lechia - Gedania Robyg Gdańsk z prezesem Adamowiczem:)

       • 3 3

   • Adam nie pisz takich komentarzy. Chwała im za to że nie sprzedają.

    • 21 12

  • (3)

   rolmopsie - zajmij się swoim klubikiem czyli drukarką

   • 33 20

   • co się czepiasz? akcje Lechii są po 10 groszy, zbierz trochę złomu i kup sobie z 10 szt. to może ból pupy ustąpi... buhahahhahahahaaa

    • 10 11

   • (1)

    Lubię rolmopsy a ty pamietaj kupiliście ligę dwa razy .
    Przy czym zniszczyliście jeden klub a drugi zdegradowaliście.

    • 13 10

    • prawda, i po drodze Lechia była gdańsko-poznańska - kuriozum w skali kraju a może i Europy

     • 7 5

  • nawet nie potrafisz czytać ze zrozumieniem, a wypisujesz bzdury tępy sledziu (18)

   W Lechii są ludzie którzy trzymają pieczę nad herbem, aby nie zmieniono nazwy, ani siedziby klubu, a wy śledzie sprzedaliście się jakiemuś 20 latkowi i bossowi miejskich śmietników nie wspomnę o Rysiu co z waszego stadionu zrobił sobie korty

   Niedługo zmieni się nazwa z arki Gdynia na Eco Dolina Szadułki arka Gdynia.

   • 47 34

   • Herb lechiji (1)

    Dwa lwiątka na tarczy jedno s....,a drugie warczy

    • 22 33

    • Hahaha a wy cienki śledź co baty na plaży dostaje

     • 4 3

   • "Szadułki" tępy analfabeta (4)

    • 12 4

    • bo on jest z Oróni, więc rozumiesz... buhahahhaha (2)

     • 8 6

     • Ty jesteś z wejcherowszczi. Slomkiewicz Teodor w kaloszach po pachy hahahahahahahahaha

      • 5 4

     • Zapraszam na Orunię Górną to zrobisz w majty cieniasie

      • 0 5

    • korupcja i zakłamywanie daty powstania waszego nędznego klubiku gdyński dzieciaku czerwonoarmisty..

     • 1 3

   • Jestem Arkowcem i tylko się przyglądam - mam polewkę z tego PO-niemieckiego klubiku... (6)

    ... ale obrażasz innych a sam nie wykazujesz się czytaniem z rozumieniem. Skoro nawet jeden akcjonariusz może zablokować zmianę nazwy, czy przeniesienie siedziby, to twoja argumentacja się rozpada jak domek z kart. Nawet jeśli 10-20 akcjonariuszy sprzedałoby akcje, to nadal nic nie grozi "pieczęci" klubu, bo pozostali mogą jej strzec aż do ostatniego akcjonariusza. Skoro tak, to o co im chodzi? Dlaczego nie chcą oddłużenia? Chodzi pewnie o ciepły o stołek w Radzie i Zarządzie.

    Arka zawsze Gdynia!

    • 22 25

    • Arka zawsze korupcja i powsinogi (1)

     • 10 15

     • Myślisz że w Posce

      Jest jakiś klub który nie uczestniczył w ustawianiu meczów? To widzę że humor ci się wyotrzyl.

      • 8 5

    • Nie znam się ale się wypowiem co? (2)

     Myślisz ze jeden z serii a zablokuje całą resztę akcji? Tępy śledź.

     • 4 6

     • nie czytam ze zrozumieniem, ale poobrażam bo nie beton... (1)

      "Gdyby pojawiła się uchwała o zmianie nazwy, herbu czy przeniesieniu siedziby Lechii z Gdańska, NAWET JEDNA OSOBA MOŻE JĄ ZABLOKOWAĆ."

      • 6 1

      • A realny wpływ na losy klubu? Miejsce w zarządzie?

       Co jeden zdziała?

       • 0 0

    • BETON

     stul pysk psie

     • 0 0

   • (1)

    A kim jest Mandziara - na pewno nie Lechistą .
    To facet który potrafi robić pieniądze i tylko to się dla niego liczy .
    Sytuacja z akcjami Lechii i Arki jest podobna ( jak w wielu polskich klubach) jednen podmiot - osoba trzyma pakiet większościowy i próbuje doprowadzić do przejęcia całości tak jak Leśnidorski w Legii.
    Właścicielami mniejszowymi są z reguły kibice danego klubu czy pozbycie się akcji przez nich źle wplynęło na prowadzenie klubu nie sądzę .
    Nie po to się przejmuje kluby takie jak Arka czy Lechia by zmienić ich nazwę lub przenieść np. Do Przemyśla .

    • 8 2

    • Do tej pory potrafił robic tylko długi, jesli się mylę to pokaz przykład gdzie zrobił kasę. Nie mowie tu o kasie do własnej kieszeni, bo to akurat pewnie potrafi.....

     • 4 1

   • Hmmm....bądź obiektywny.Lechia rowniez sprzedała się.A tak na marginesie to pytanie o bezdomność-jaki stadion nalezy do Lechii?żaden.Na T29 zawsze należał do MOSiR-u a Energa do miasta Prawda zawsze bolała,chyba ze prawda wyssana z palca była ok.Moze ktos coś wspomni jakie SKLG ma profity od klubu i moze rozlicza sie z darmowych biletow?

    • 9 6

   • lepszy 20latek niż niemiec

    • 0 0

  • to jest wersja optymistyczna

   • 1 0

  • martwcie sie lepiej o swojego słupa - króla śmieci

   • 0 0

  • · Against Modern Football
   Pewne wartości i postawy są stałe i żadne pieniądze tego nie powinny zmienić. Szacuneczek dla Was mniejszościowi (pozdrawiam M. młody P. młody D.i K.), że możecie tego pilnować i mam nadzieję że żaden sprzedawczyk się nie znajdzie , który połakomi się na marne srebrniki. Wszyscy Ci co marzą o jakiejkolwiek wielkiej piłce czy to w Gdańsku czy Gdyni bez tożsamości, historii i wiernych kibiców niech żyją marzeniami. Red Bulle Barcelony Reale tylko w dobrym Tv i co najwyżej dobrym towarzystwie, a dla bardziej wymagających to tani samolocik i live . Stary Śledź

   • 0 0

 • (2)

  Nie idę na Lecha ! Festiwal pt Pralnia pieniędzy trwa w najlepsze.

  • 101 54

  • Może być, ja idę na Lechię

   • 13 4

  • A ja chodziłem,chodzę i zawsze będę chodził.

   • 3 3

 • Czy nie ma siły w naszym kraju żeby ktoś się zajął tymi kombinatorami? A szczególnie tym jednym (7)

  • 88 10

  • (4)

   masz jakiś paragraf na Niemca? bo w tej chwili to raczej on może w każdej chwili zażądać spłaty długu i zrobi się ciepło koło pupy... moim zdaniem plan B albo C jest właśnie taki, będzie zrealizowany gdy inne zawiodą jeszcze przed wyborami samorządowymi i Budyń będzie miał nóż na gardle - ale jest pod lupą prokuratorów i nie wierzę, żeby wyłożył 30 milionów, więc może być wielki upadek

   • 6 2

   • Upadłeś, wstań i walcz. (1)

    Prędzej Strażnicy wykupią akcje większościowego za symboliczną złotówkę. Zgłosimy klub do B klasy i wrócimy w blasku chwały!

    • 6 7

    • OK, jak wykupią za złotówkę, to z czego spłacą 30 milionów długu?

     jak się ma beton zamiast mózgu, to myślenie jest wyzwaniem...

     • 1 1

   • zmiana

    Kodeks wyborczy sie zmienia. Nie bedzie on startowal

    • 0 0

   • kodeks zmiany

    Nue bedzie startowal.

    • 0 0

  • Poniżające, jak srebrniki dla Judasza. (1)

   Ten niemiec ma nas Lechistów za idiotów. Są pewne bezcenne wartości nie na sprzedaż! Lechia Gdańsk!

   • 13 3

   • to ciekawe...

    dlaczego spośród tylu klubów w Polsce, Niemiec włożył kasę w Lechię? może dlatego, że tu kibice mają zaprawę murarską zamiast mózgu?
    jak żona raz się puściła, to nie mów, że jest dziewicą - jak Lechia raz zrobiła fuzję w Poznaniu z Olimpią, to nie mów nic o bezcennych wartościach bo jesteś śmieszny

    • 2 1

 • Dla mniejszościowych to trochę jak gra w pokera (6)

  brać teraz, poczekać bo może dadzą więcej? ale też moga zostać z niczym jak to padnie na pysk, a jeszcze długi do spłacenia

  • 39 19

  • Są w tym wypadku

   rzeczy ważniejsze niż pieniądze.

   • 13 9

  • Ale mało kumasz, myślisz że chodzi o kasę? Nikt poważny nie weźmie judaszowych srebrników. (3)

   • 5 6

   • (2)

    Jak nie wezma?lefki biora je codzienie i jest ok

    • 7 1

    • (1)

     Dokładnie! Lefki dały się kupić - AM pozwolił im sprzedawać pamiątki i gadżety klubowe , dopłaca do wyjazdów , wierchuszka Lefków żyje jak pączki w maśle i się śmieje z pozostałych naiwniaków!

     • 8 1

     • Oficjalnie sa uczciwi,po meczu juz mniej...kasa misiu kasa

      • 3 1

  • Ty grałeś w pokera kiedyś ?

   • 1 0

 • Jedzie wałkiem na odległość (2)

  • 86 5

  • (1)

   to nie wałek, to Szadółki... buhahhahahahahahaaa :)

   • 7 2

   • Powąchaj lepiej właściciela drukAry..

    • 5 6

 • Problem w tym że prawo pierwokupu mają inni mniejszościowi (3)

  Po cenie zakupu . Właśnie pan B sprzedaje panu K akcje za 100 000

  • 29 4

  • nie po cenie zakupu tylko po cenie za jaką ktoś z zewnątrz chce kupić (2)

   czyli teraz jak większościowy daje x4 każdy mniejszościowy musi wyłożyć tyle samo jak chce on mieć pierwokup

   • 6 4

   • (1)

    Sami kumaci.
    Nie ma czegoś takiego jak "ktoś z zewnątrz" znawco.
    Więcej anonimowego pitolenia i szkody niż trzeba

    • 2 0

    • Połowa wypowiedzi tutaj pochodzi od "znawców".

     • 1 0

 • (2)

  Wałki, wałki i kombinacje alpejskie. Gdzie w tym jest mój ukochany klub?

  • 75 5

  • jak to gdzie? w ciemnej "de"!

   • 7 3

  • Jnxnz

   Twoj klub byl budowany przez kibicow od a.klasy. potem byly awanse wszystko na Traugutta. Tam zostal twoj klub. To co teraz jest to podrobka Lechii.

   • 5 0

 • Mandziara jest problemem. (4)

  Niestety prezes stracił zaufanie w oczach kibiców i nic z tej sprzedaży nie będzie. W obecnej sytuacji jego osoba budzi sprzeciw i niechęć. Bez zmiany prezesa w Lechii nie zapanuje spokój.

  • 93 11

  • Obawiam, się że LG jest w sytuacji bez wyjścia.

   Miejszościowi akcjonariusze z wiadomych wzlędów nie sprzedadza swoich udziałów.
   Dług wewnętrzny bedzie rósł.
   Na końcu komuś d.pa peknie.
   Obstawiam, że Wenze sprzeda LG jakiemuś słupowi. który pocągnie klub na dno ( tak zrobili Wojciechowski, Osuch ).
   Budyń chcąc ratowac fotel prezydenta sypnie pare milionów, tak jak przy budowie stadionu KREATYWNA ksiegowość zdziala cuda.
   Tak to widze.
   Ps. Mandziara w C+ opowiadal o jakims super inwestorze z dziesiątkami milionów, ktoś coś ???

   • 25 0

  • i co z tego że kibice nie ufają Mandzairze? to nie oni mają większość akcji klubu, więc nic im do tego (1)

   • 2 2

   • Wielu nie ufa kibicom

    • 3 1

  • Mandziara

   Juz kiedys rozmontował Wisłe Kraków, trraz próbuje Lechie

   • 0 0

 • Ech co to za szemrane towarzystwo.....

  • 56 7

 • niech się dzieje co chce, najważniejsze że były piłkarz Śląska Wrocław ma wypłatę na czas!

  120 tysięcy za mniej on nie wyobraża sobie życia!

  • 40 5

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najbliższy mecz Lechii

91% LECHIA Gdańsk
6% REMIS
3% Motor Lublin

Najlepiej oceniani

Najlepiej typujący wyniki Lechii

Imię i nazwisko Typ. Pkt. Skuteczność
1 Karol Zubel 1 4 100%
2 Jacek Łysakowski 1 4 100%
3 Jerzy Piaścik 1 4 100%
4 Tomasz Bobkowski 1 4 100%
5 Andrzej Maciejewski 1 4 100%

Tabela

Piłka nożna - PKO BP Ekstraklasa
Drużyny M Z R P Bramki Pkt.
1 Pogoń Szczecin 1 1 0 0 3:0 3
2 Raków Częstochowa 1 1 0 0 2:0 3
3 Jagiellonia Białystok 1 1 0 0 2:0 3
3 Lech Poznań 1 1 0 0 2:0 3
3 Legia Warszawa 1 1 0 0 2:0 3
6 Radomiak Radom 1 1 0 0 2:1 3
7 Cracovia 1 0 1 0 1:1 1
7 Lechia Gdańsk 1 0 1 0 1:1 1
7 Piast Gliwice 1 0 1 0 1:1 1
7 Stal Mielec 1 0 1 0 1:1 1
7 Śląsk Wrocław 1 0 1 0 1:1 1
7 Widzew Łódź 1 0 1 0 1:1 1
13 GKS Katowice 1 0 0 1 1:2 0
14 Górnik Zabrze 1 0 0 1 0:2 0
14 Puszcza Niepołomice 1 0 0 1 0:2 0
14 Zagłębie Lubin 1 0 0 1 0:2 0
14 Motor Lublin 1 0 0 1 0:2 0
18 Korona Kielce 1 0 0 1 0:3 0
Każdy gra z każdym mecz i rewanż. Trzy najlepsze drużyny po 34. kolejce zdobędą prawo gry w europejskich pucharach, a trzy ostatnie zespoły spadną do I ligi.

Wyniki 1 kolejki

 • Śląsk Wrocław - LECHIA GDAŃSK 1:1 (0:1)
 • Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice 2:0 (0:0)
 • GKS Katowice - Radomiak Radom 1:2 (0:2)
 • Pogoń Szczecin - Korona Kielce 3:0 (1:0)
 • Legia Warszawa - Zagłębie Lubin 2:0 (0:0)
 • Cracovia - Piast Gliwice 1:1 (0:1)
 • Lech Poznań - Górnik Zabrze 2:0 (1:0)
 • Motor Lublin - Raków Częstochowa 0:2 (0:1)
 • Stal Mielec - Widzew Łódź 1:1 (1:0)

Ostatnie wyniki Lechii

Śląsk Wrocław
19 lipca 2024, godz. 20:30
HIT
41% Śląsk Wrocław
26% REMIS
33% Lechia Gdańsk
26 maja 2024, godz. 15:00
9% Miedź Legnica
17% REMIS
74% LECHIA Gdańsk

Relacje LIVE

Najczęściej czytane