• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Sopot dla Orkiestry - Bieg

 • sobota, 29 stycznia 2022, godz. 11:00 - 12:00
 • Lokalizacja
  Sopot
 • Bilety
  wstęp wolny

Bieg odbywa się w formule happeningu biegowego na sopockiej plaży i jednocześnie jest biegiem w ramach "Sopockiej Zimy". Dozwolona jest każda forma pokonania dystansu: bieg, marsz, na sankach, nartach, z pomocą kijków nordic walking itd. (z wyłączeniem pojazdów mechanicznych). Długość trasy ok 4 km.

Start biegu ustala się na 29 stycznia 2022 roku o godz. 12:00.
Start i meta biegu nastąpi na Skwerze Kuracyjnym i prowadzi plażą do granicy z Gdynią i z powrotem. Szczegółowa trasa biegu, regulamin znajduje się na stronie internetowej www.mosir.sopot.pl

Opłatę startową dokonujemy w dniu biegu do puszki WOŚP.
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.

Ze względu na niepewną sytuację epidemiologiczną strefa startu może być w godz. 12.00-14.00 bez startu wspólnego.

Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie
Partner: Gmina Miasta Sopotu , MDK SopotRegulamin - I Bieg WOŚP "SOPOT DLA ORKIESTRY"

ORGANIZATOR
Organizatorem I Biegu WOŚP "SOPOT DLA ORKIESTRY" (zwanym dalej "I Biegiem WOŚP", ) jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Sopocie, ul. Bitwy pod Płowcami 67c.
CEL
Propagowanie autorskiej akcji Fundacji WOŚP
Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
Zbiórka pieniędzy na rzecz 30 Finału WOŚP.
TERMIN, MIEJSCE I DYSTANS
Bieg odbywa się w formule happeningu biegowego na sopockiej plaży i jednocześnie jest biegiem w ramach "Sopockiej Zimy".
Start biegu ustala się na 29 stycznia 2022 roku o godz. 12:00.
Ze względu na niepewną sytuację epidemiologiczną strefa startu może być w godz. 12.00-14.00 bez startu wspólnego.
Szczegółowa trasa biegu znajduje się na stronie internetowej www.mosir.sopot.pl
Trasa biegnie plażą do granicy z Gdynią i z powrotem na miejsce startu.
Długość trasy ok 4 km.
IV. ZASADY UCZESTNICTWA
W biegu może wziąć udział osoba, która poprawnie zarejestrowała się na bieg poprzez elektronicznezapisy.pl oraz w biurze zawodów w dniu biegu 29.01.2022 w godz. 9.30-12.00.
Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.mosir.sopot.pl i elektronicznezapisy.pl
Rejestracja na bieg jest dostępna w terminie 17 grudnia 2021 - 27 stycznia 2022 roku do godziny 23:59 lub do wyczerpania puli startowej wynoszącej 500 osób.
Opłata startowa wynosi 50 PLN (dodatkowo można wesprzeć akcję dowolnym datkiem). Opłatę dokonujemy w dniu biegu do puszki WOŚP.
Uczestnik I Biegu WOŚP stawi się na miejscu startu najpóźniej 30 minut przed planowanym startem. Start i meta biegu nastąpi na Skwerze Kuracyjnym i prowadzi plażą do granicy z Gdynią i z powrotem.
Biuro zawodów będzie zlokalizowane w muszli koncertowej na terenie mola i czynne dn. 29.01.2022 w godz. 9.30-12.00. Przy biurze zawodów będzie zlokalizowany namiot depozytowy dla uczestników biegu


Odbiór pakietów należy dokonać osobiście lub za pośrednictwem upoważnienia.
Organizator nie wystawia faktur VAT.
Wpłacone środki będą przekazane na konto orkiestry WOŚP.
Dozwolona jest każda forma pokonania dystansu: bieg, marsz, na sankach, nartach, z pomocą kijków nordic walking itd. (z wyłączeniem pojazdów mechanicznych).
W biegu mogą wziąć udział wszyscy niezależnie od wieku, którzy dokonają rejestracji i wniosą datek na cel biegu.
Osoby niepełnoletnie startować mogą wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Zgłoszenia i opłaty osób niepełnoletnich mogą być realizowane tylko przez ich prawnych opiekunów.
Numer startowy I biegu WOŚP "SOPOT DLA ORKIESTRY" podstawą do odbioru medalu na mecie.
BEZPIECZEŃSTWO
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW uczestnikom.
Uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń organizatorów i służb Policji, Straży Miejskiej, sędziów i innych zabezpieczających trasę biegu.
Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu, są ostateczne i niepodważalne.
Jeżeli uczestnik zdecyduje o wycofaniu się z biegu podczas trwania imprezy, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu służbom organizatora zabezpieczających trasę i ma prawo do odbioru medalu.
W trosce o bezpieczeństwo uczestników, Wolontariuszy oraz Organizatorów I Bieg WOŚP zostanie zorganizowany w reżimie sanitarnym. Zasady zostały opracowane na podstawie wytycznych Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Zasady dotyczą sposobu organizacji imprez masowych w trakcie trwania pandemii wirusa SARS-Cov-2 oraz ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374). Każdy Uczestnik zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania reżimu sanitarnego, o którym mowa w poprzedzających zdaniach.
W trakcie całego wydarzenia wszystkich uczestników i kibiców obowiązuje przestrzeganie aktualnych wytycznych epidemicznych dostępnych na stronie www.gov.pl
Podczas przebywania w biurze zawodów uczestnik zobowiązany jest do zasłonięcia ust i nosa maseczką.
W strefie startu uczestnicy zobowiązani są do zachowaniu dystansu społecznego.
Podczas przebywania w miejscu biegu uczestnicy powinni zastosować się do obowiązujących przepisów, szczególnie poruszać się w sposób zapewniający zachowanie dystansu społecznego i pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, WHO oraz przepisami prawa. Wytyczne są dostępne na stornach:
- Głównego Inspektora Sanitarnego
- Ministerstwa Zdrowia
- Światowej Organizacji Zdrowia
Zakazany jest wstęp na bieg osób przebywających na kwarantannie, pod nadzorem epidemiologicznym lub wykazujących cechy infekcji (gorączka, kaszel, duszności).
Uczestnik oświadcza, że posiada świadomość stopnia ponoszonego ryzyka, jeżeli chodzi o zakażenie wirusem COVID - 19 podczas uczestnictwa w biegu. Zdaje sobie sprawę, że mimo wprowadzania reżimu sanitarnego i przestrzegania odpowiednich procedur przez organizatora istnieje ryzyko zakażenia.
Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi podczas biegu i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Uczestnik oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zakażenia się wirusem COVID-19 podczas uczestnictwa w biegu.

VI. KLASYFIKACJE I WYNIKI
Podczas biegu nie będzie prowadzona oficjalna klasyfikacja generalna oraz wiekowa.


VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia I Biegu WOŚP "SOPOT DLA ORKIESTRY"
Administratorem danych osobowych uczestników jest:
Administratorem danych osobowych uczestników jest Krzysztof Walczak The North Event wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 9581469044, REGON 220782162, ul. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego 7B/6, 81-185 Gdynia, szczegółowe zasady ich przetwarzania dostępne są w polityce prywatności serwisu elektronicznezapisy.pl:
https://elektronicznezapisy.pl/regulamin/polityka-prywatnosci.pdf
• Dane osobowe uczestników wydarzenia będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji niniejszej imprezy.
Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO - realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w wydarzeniu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w niniejszej imprezie.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w niniejszej imprezie.

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu. Przez przekazanie do organizatora prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji dotyczących I Biegu WOŚP "SOPOT DLA ORKIESTRY", a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie
Po zakończeniu biegu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Partnera produkcyjnego i zawarte w formularzu rejestracyjnym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez
Organizatora.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszystkich uczestników I Biegu WOŚP "SOPOT DLA ORKIESTRY" obowiązuje niniejszy Regulamin.
Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają, że nie istnieją żadne przeciwskazania medyczne do wzięcia udziału w biegu oraz, że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania biegu.
Podczas uczestnictwa w biegu należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa (w tym przepisów związanych z reżimem sanitarnym).
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn lub zmianę formuły imprezy ze stacjonarnej na wirtualną.
Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie.
W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
Opinie

14.07 g.16.30
Texcom Stal Rzeszów
14.07 g.21.00
Hiszpania
Anglia
19.07 g.20.30
Śląsk Wrocław
22.07 g.19.00
Stal Rzeszów
26.07 g.20.30
Motor Lublin
10.07 g.21.00
Holandia
1:2
Anglia
09.07 g.21.00
Hiszpania
2:1
Francja
07.07 g.14.00
Abramczyk Polonia Bydgoszcz
06.07 g.21.00
Holandia
2:1
Turcja
06.07 g.18.00
Anglia
1:1 karne 5:3
Szwajcaria