• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Trzykrotny zysk na akcjach Lechii

Jacek Główczyński
4 sierpnia 2015 (artykuł sprzed 8 lat) 

Lechia Gdańsk

Kibiców Lechii czekają kolejne zmiany w akcjonariacie klubu. Czy zmienią one układ sił między większościowym a mniejszościowymi udziałowcami piłkarskiej spółki w Gdańsku? Kibiców Lechii czekają kolejne zmiany w akcjonariacie klubu. Czy zmienią one układ sił między większościowym a mniejszościowymi udziałowcami piłkarskiej spółki w Gdańsku?

Trwa zakulisowa walka o niedopuszczenie do osiągnięcia przez większościowego udziałowca Lechii SA 3/5 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Ten pułap jest wymagany m.in. w wypadku konieczności powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Na razie podmiot dominujący w klubie ma 57 procent głosów. Na stole leży oferta odsprzedania mu przez jednego mniejszościowego udziałowca kolejnych 3 procent. Tę transakcję próbuje zablokować dwóch innych mniejszościowych udziałowców. Powinno im się to udać, choć muszą wyłożyć aż 90 tysięcy złotych.



Czy mniejszościowi akcjonariusze Lechii powinni zarabiać na sprzedaży akcji Lechii?

W Lechii toczy się walka o zachowanie status quo w gronie akcjonariuszy. Wśród tych mniejszościowych następuje mobilizacja, by nie dopuścić to przejścia ani jednej, następnej akcji w ręce większościowego udziałowca. Według naszych ustaleń na stole leżą dwie oferty sprzedaży akcji.

Bartosz Sarnowski na 90 tysięcy złotych wycenił pakiet, które nabył w 2009 roku za 30 tys. zł. Natomiast Piotr Zdanowicz za 5 tys. zł, czyli dokładnie za kwotę, którą zapłacił 6 lat temu, zamierza sprzedać swoje akcje.

PEŁNA LISTA MNIEJSZOŚCIOWYCH AKCJONARIUSZY LECHII Z 2009 ROKU

Poruszenie wśród mniejszościowych akcjonariuszy wywołała zwłaszcza ta pierwsza oferta. I nie tylko chodzi o to, że ma przynieść ona oferentowi aż taki zysk. Mniejszościowych akcjonariuszy najbardziej boli fakt, że sprzedającym jest były prezes i członek zarządu Lechii, który ten mandat sprawował z ramienia mniejszościowych udziałowców oraz to że swoją ofertę skierował do większościowego udziałowca, a nie do nich.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ O DZIAŁALNOŚCI BARTOSZA SARNOWSKIEGO W LECHII

Przypomnijmy, że gdy zimą 2009 roku tworzona była spółka Lechia SA, 45 osób nabyło akcje za łączną kwotę 430 tysięcy złotych. Określono ich mianem "strażników pieczęci". To oni mieli patrzyć na ręce większościowemu udziałowcowi i dbać o prawidłowy rozwój klubu. Podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy, na którym zapadają najważniejsze decyzje dla przyszłości Lechii SA, ta grupa ma wspólnie 43 procent głosów.

57 procent w 2009 roku przejęło Wrocławskie Centrum Finansowe oraz Andrzej Kuchar, który mógł nabyć udziały na tych samych zasadach, co "strażnicy pieczęci". Za te akcje zapłacono łącznie milion i 70 tysięcy złotych. Na przełomie 2012 i 2013 roku biznesmen sprzedał pakiet, które nabył jako osoba fizyczna za 70 tys., do WCF już za 1,05 miliona złotych!

WERNZE O ZMIANACH WŁAŚCICIELSKICH W LECHII

W marcu 2014 roku to ten pakiet został przejęty przez szwajcarski fundusz W&C Vermögensverwaltung AG, który miała utworzyć niemiecka grupa ETL Franza Josefa Wernze. Zagraniczny inwestor kontrolę nad klubem sprawuje przez Lechię Investment. To nowa nazwa dawnego Wrocławskiego Centrum Finansowego.

WERNZE I JEGO LUDZIE W RADZIE NADZORCZEJ LECHII W MIEJSCE NOMINATÓW RODZINY KUCHARÓW

Jednocześnie siedzibę spółki przeniesiona do Krakowa. Jej prezesem został Maciej Bałaziński, który w Lechii SA jest m.in. prokurentem.

KOLEJNE ZMIANY WE WŁADZACH LECHII. ROŚNIE ROLA PROKURENTÓW

I właśnie Lechii Investment swoje akcje chce sprzedać Sarnowski. Gdyby do tej transakcji doszło, większościowy udziałowiec posiadałby już 60 procent głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Lechii SA. To ważny próg według kodeksu spółek handlowych.

W § 19 pkt 12 statutu Lechii SA czytamy:
"W wypadku konieczności powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki, określonym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uchwała o rozwiązaniu Spółki wymaga większości 3/5 oddanych głosów".
Natomiast przywołany artykuł KSH mówi:
"Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki."
Dlatego tak ważne z punktu mniejszościowych akcjonariuszy jest obronienie dotychczasowego stanu posiadania. Z naszych informacji wynika, że dwóch mniejszościowych akcjonariuszy skorzysta z przysługujących im uprawnień i zgłosi tzw. "prawo pierwszeństwa". Na podstawie tego przepisu to oni, a nie Lechia Investment wykupią pakiet Sarnowskiego za kwotę 90 tys. zł. Mechanizm korzystania z tych uprawnień regulują zapisy statutu spółki w paragrafie § 13, które w całości przytaczamy poniżej.

Natomiast nie ma żadnych obaw co do dalszych losów akcji, które sprzedaje Piotr Zdanowicz. Mają one trafić do osoby, która ma akceptacje mniejszościowych akcjonariuszy.

SPRZEDAŻ AKCJI PRZEZ MNIEJSZOŚCIOWEGO AKCJONARIUSZA. ZAROBIŁ 100 PROCENT

Podobnie było jesienią 2014 roku, gdy po raz pierwszy doszło do sprzedaży akcji z grona tzw. strażników pieczęci. Wówczas Radosław Michalski, były reprezentant Polski i dyrektor sportowy Lechii, a obecnie prezes pomorskiego okręgu sprzedał akcje Piotrowi Zejerowi, jednemu z liderów Stowarzyszenia Kibiców Lechii Gdańsk "Lwy Północy" Pakiet nabyty w 2009 roku za 5 tysięcy złotych został odkupiony za 10 tys.

ROZPORZĄDZANIE AKCJAMI, PRAWO PIERWSZEŃSTWA
wyróżnienia pochodzą od redakcji

1. Założycielom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji.

2. Rozporządzenie akcjami imiennymi wymaga zgody Rady Nadzorczej w drodze uchwały powziętej większością 4/5 głosów, przy obecności co najmniej 60% składu w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia zawierającego cenę zbycia i osobę nabywcy.

3. Rada Nadzorcza wyrażając zgodę na zbycie akcji imiennych określa osobę nabywcy i cenę zbycia zgodnie ze wskazaniem wnioskującego akcjonariusza.

4. Przed wyrażeniem zgody na zbycie akcji Rada Nadzorcza powinna zaoferować akcje wszystkim Założycielom Spółki za cenę zbycia wskazaną przez wnioskującego akcjonariusza. W tym celu Rada Nadzorcza roześle jednocześnie wszystkim Założycielom Spółki będącym akcjonariuszami, listami poleconymi, kopie powiadomienia o zamiarze zbycia akcji i ich cenie lub w inny sposób doręczy im pisemne zawiadomienie, za poświadczeniem odbioru.

5. Założyciel Spółki będący akcjonariuszem, zamierzający nabyć akcje oferowane do zbycia obowiązany jest w terminie czternastu dni od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 4, złożyć pisemną ofertę na ręce Rady Nadzorczej, która powiadomi o tym zbywcę. Na żądanie zbywcy uprawniony akcjonariusz ma obowiązek udzielić zbywcy zabezpieczenia do wysokości ceny nabycia. Jeśli więcej niż jeden akcjonariusz będący Założycielem Spółki złożył ofertę nabycia akcji, prawo nabycia akcji przysługuje wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom uprawnionym, proporcjonalnie do dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym.

6. W przypadku złożenia przez co najmniej jednego akcjonariusza będącego Założycielem Spółki oferty nabycia akcji, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o odmowie wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych osobie wskazanej przez wnioskującego akcjonariusza, wskazując jednocześnie akcjonariusza lub akcjonariuszy będących Założycielami Spółki, którzy złożyli w terminie oferty nabycia.

7. Akcjonariusz korzystający z prawa pierwszeństwa obowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży akcji oraz wpłacić cenę nabycia w terminie dwóch tygodni od dnia uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 6, pod warunkiem podpisania umowy nabycia akcji z dotychczasowym akcjonariuszem.

8. Jeżeli akcjonariusz zamierza zbyć akcje nieodpłatnie lub wnieść je jako wkład niepieniężny w celu pokrycia udziału lub objęcia akcji w kapitale zakładowym innej spółki, Założycielom Spółki przysługuje prawo ich nabycia, za cenę ustaloną w drodze porozumienia stron, a w razie braku takiego porozumienia, za cenę wynikającą z wartości bilansowej akcji według stanu na dzień zgłoszenia zamiaru zbycia akcji, określoną przez biegłego rewidenta powołanego na koszt obydwu stron. O zamiarze nieodpłatnego zbycia akcji lub ich wniesienia jako wkład niepieniężny w celu pokrycia udziału lub objęcia akcji w kapitale zakładowym innej spółki akcjonariusz zobowiązany jest zawiadomić Radę Nadzorczą. Postanowienia ust. 2-7 stosuje się odpowiednio.

Kluby sportowe

Opinie (60) 2 zablokowane

 • niezłe jaja (2)

  taką kasę można tylko w Lechii zarabiać

  trzy razy przebitka

  • 29 15

  • trzeba mieć głowę na karku i zasady w odbycie, to te najważniejsze akcje można sprzedać z 3-krotną, albo i większą przebitką

   z artykułu widzisz o co idzie gra

   • 15 0

  • podobnie zrobił Kuchar wyłożył kasę i wrzucił ją na procent ,który sam ustalił ,to tak jak by prezes powiedzmy Lotosu był jedynym właścicielem dał na rozwój swojej firmy ale na swoją firmę nałożył kredyt do spłaty z procentem ....komu? sobie! dobre ....to nie pralnia ? jak nie to co?

   • 7 2

 • (1)

  No i robi się cieplo

  • 30 11

  • tak, podobno ma być 30 stopni w cieniu

   • 14 1

 • Sarnowski Investment

  • 31 4

 • Widze, że niektórym dziennikarzom bardzo zależy by jak najgorzej pisać o LG (7)

  Kiedyś doczekają się sprawy w sądzie i nie będzie już tak miło

  • 30 73

  • a za co?

   prawdę napisali po raz kolejny

   • 27 5

  • uważaj bo najpierw ty z tego postu będziesz się tłumaczyć bucherowi

   i wtedy na pewno miło nie będzie

   • 8 6

  • Jestes zwyczajmym Glupkiem !!!Powinni zajac sie dzialalnoscia Mendziary jeszcze bardziej !!!

   • 13 6

  • a co w tym art jest złego o Lechii?

   możesz sprecyzować

   • 14 2

  • nie strasz nie strasz, bo się zes...asz

   nie sądem będzie straszył? pfuuu!

   • 9 3

  • (1)

   Mandziara sledzi trojmiasto.pl i komentarze

   • 4 0

   • Ale to przecież żadna tajemnica. Śledzę wszystkie możliwe fora dotyczące Lechii.

    • 2 0

 • (8)

  Lechia to MY!, dalej tak twierdzę, ale od dawna uważam, że pomimo "sukcesów" w lidze, to już nie jest ta Lechia co dawniej. dawny klimat już nie powróci..Teraz liczy się kasa, akcje, przewalanie pseudo grajków przez klub, wszechobecny marketing itp.

  • 47 20

  • (4)

   Może i racja, ale to normalne że czym innym jest klub grający mecze na pobliskich pastwiskach a czym innym kluby w eklasie czy miejmy nadzieję docelowo w LM

   • 18 6

   • (3)

    kolego czy Ty naprawdę wierzysz, że ktoś w Lechii naprawdę myśli o LM. Z naszej śmiesznej ligi długo nikt tam nie trafi, Europa nam odjechała. A nawet gdyby, to Warszawa nigdy nie dopuści do tego, żeby jakiś klub z Gdańska aspirował do LM.
    LE to max co możemy osiągnąć, choć i tak nie sądzę.

    • 9 6

    • (2)

     I właśnie takiego podejścia nie lubię. Nic nam się nigdy nie uda, jesteśmy beznadziejni a wogóle to nam inni na nic nie pozwolą. Najlepiej położyć się i niech nas dobiją bez walki! Trzeba mieć marzenia nawet jak teraz wydają się nierealne. 10-15 lat temu nawet ekstraklasa była tylko marzeniem

     • 10 1

     • (1)

      Marzenia trzeba mieć zgoda i jak każdy kibic je mam. Oglądasz pewnie naszą ligę, uważasz, że w lidze mistrzów jest miejsce dla drużyny z Polski? Teraz. Nie mówię wcale o Lechii. To chora liga z kupą śmiesznych grajków, przepłacanych w dodatku.
      Niektórzy jak na nich patrzę to nie łapali by się w PL3. Pokaż mi w PL klub i jej właściciela, który zarobił na swojej drużynie? Czasem mam wrażenie, że tylko managery w niej pieniądze kręcą i jakoś dziwnym trafem kilku zebrało się w naszej Lechii. Dopóki komuś nie będzie zależało na naprawie tego bałaganu, dopóty marzenia pozostaną marzeniami. Choć uwierz mi, że chciałbym dożyć Lechii w LM!

      • 4 4

      • Zgoda, ale przecież nie napisałem nigdzie, że "teraz". To zajmie trochę czasu i miejmy nadzieję, że mniej niż droga Lechii z A klasy do ekstraklasy.

       • 3 0

  • To zacznij jezdzic

   po pastwiskach z Lechią II, będziesz miał stary klimat.

   • 22 4

  • Jak "ojcowie założyciele" stworzyli spółke to wiadomo było że idą na kase... (1)

   Już wtedy mówił o tym Adamowicz. On się temu sprzeciwiał i nie chciał tego..
   Tutaj masz napisane co i jak : http://sport.trojmiasto.pl/Miasto-chce-innych-priorytetow-Lechia-Gdansk-n31665.html#

   DO tego doliczmy niezliczone długi, zmiany właścicieli i liczenie kasy po bokach.. przy naprawde dużych problemach "strażnicy pieczęci" pouciekają jak szczury i tyle z tego będzie.. Ot co!!

   • 10 3

   • Jak zakładano spółkę Adamowicz miał swojego człowieka, który wszystko nakręcał i decydował o formie społki i składzie akcjonariatu. Wszyscy mysleli, że realizowana jest wola miasta.

    • 6 3

 • Sentyment (1)

  Czas wracać na Traugutta,tam przynajmniej była Prawdziwa Lechia a nie zespół pod tą samą nazwą...

  • 63 25

  • Wielu z nas ma sentyment do Traugutta i tamtego czasu, ale przecież każdy wtedy wiedział i czuł że miejsce Lechii jest w wyższej klasie rozgrywkowej. Nigdzie nie wracajmy, niech klub się rozwija pomimo obecnej przejściowej (oby) sytuacji

   • 28 9

 • (1)

  Nie nazywajcie mniejszościowych akcjonariuszy "strażnikami pieczęci", bo to określenie wymyślił Maciej Turnowiecki. Powielanie tego określenia to przyznawanie racji temu oszustowi. Poza tym nie ma ono nic wspólnego z rzeczywistością. Mniejszościowi nie mają na nic wpływu od kiedy zgodzili się na emisje akcji serii B. A wspomniana pieczęć czyli godło i nazwa klubu oraz siedziba nigdy się nie zmieni, bo ostatnim, którym by na tym zależało są właściciele klubu.

  • 30 6

  • a wogóle, to straż nad wszystkimi pieczęciami mam ja!

   • 6 4

 • Większe pieniądze

  Są w 4 lidze. To się uśmiałem

  • 8 17

 • Taki z niego "strraznik" że liczy tylko zyski (1)

  a Niemiec dzięki temu będzie mógł zrobić z Lechią co chce, nawet rozwiązać i zaorać

  • 50 7

  • taa i co mu z tej orki przyjdzie skoro Lechia jako klub nie ma niczego na wlasnosc,wszystkie grunty sa najmowane od miasta.

   • 5 2

 • Władcy Północy (1)

  Sielanka i parcie na majstra
  :-)

  • 17 18

  • Lwy polnocy poszly do Zoo w Oliwie, p.M i sloiki z Wwy robia co chca, handel import-export, trener- slup. I tylko patrzec jak ta piramida sie rozleci.

   • 4 1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najbliższy mecz Lechii

Górnik Łęczna
76% LECHIA Gdańsk
13% REMIS
11% Górnik Łęczna

Najlepiej oceniani

Najlepiej typujący wyniki Lechii

Imię i nazwisko Typ. Pkt. Skuteczność
1. Dorota Kalicka 11 23 63.6%
2. Andrzej Sobieski 11 21 63.6%
3. Marcin Lang 11 20 63.6%
4. Tomasz Dubowski 11 20 54.5%
5. Roman Perz 10 19 60%

Tabela

Piłka nożna - I liga
Drużyny M Z R P Bilans Pkt.
1 Odra Opole 10 7 2 1 16:6 23
2 Górnik Łęczna 10 5 5 0 13:6 20
3 GKS Tychy 10 6 1 3 14:12 19
4 Wisła Płock 10 4 4 2 15:10 16
5 Miedź Legnica 10 4 4 2 15:11 16
6 Motor Lublin 10 5 1 4 12:14 16
7 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 10 4 3 3 19:14 15
8 LECHIA GDAŃSK 10 4 3 3 16:12 15
9 Wisła Kraków 10 3 5 2 17:12 14
10 GKS Katowice 10 4 2 4 15:12 14
11 ARKA GDYNIA 10 4 2 4 14:15 14
12 Polonia Warszawa 10 3 1 6 16:18 10
13 Znicz Pruszków 10 3 1 6 7:10 10
14 Stal Rzeszów 10 3 1 6 14:19 10
15 Zagłębie Sosnowiec 10 2 3 5 12:14 9
16 Podbeskidzie Bielsko-Biała 10 1 6 3 9:14 9
17 Resovia 10 2 2 6 7:19 8
18 Chrobry Głogów 10 2 2 6 10:23 8
Każdy gra z każdym mecz i rewanż. Dwie najlepsze drużyny wywalczą bezpośredni awans do ekstraklasy. Zespoły z pozycji 3-6 zagrają w dwustopniowych barażach o jeszcze jedno miejsce premiowane awansem.
Natomiast trzy najsłabsze drużyny zostaną zdegradowane do II ligi.

Wyniki 10 kolejki

 • Bruk-Bet Termalica Nieciecza - LECHIA GDAŃSK 0:0
 • ARKA GDYNIA - Motor Lublin 2:0 (1:0)
 • Polonia Warszawa - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:0 (0:0)
 • Miedź Legnica - Chrobry Głogów 1:1 (0:1)
 • Odra Opole - GKS Katowice 1:0 (0:0)
 • Stal Rzeszów - Resovia 2:1 (1:0)
 • Wisła Kraków - Wisła Płock 0:0
 • GKS Tychy - Znicz Pruszków 2:1 (0:1)
 • Górnik Łęczna - Zagłębie Sosnowiec 1:1 (0:0)

Ostatnie wyniki Lechii

Bruk-Bet Termalica Nieciecza
1 października 2023, godz. 15:00
44% Bruk-Bet Termalica Nieciecza
28% REMIS
28% LECHIA Gdańsk
28 września 2023, godz. 21:00
HIT
mecz pucharowy
51% Wisła Kraków
21% REMIS
28% LECHIA Gdańsk

Relacje LIVE

Najczęściej czytane