• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Teren po Gedanii. Jest pozwolenie na budowę boiska

Ewa Budnik
3 lutego 2020 (artykuł sprzed 4 lat) 
Najnowszy artykuł na ten temat Gedania: poseł domaga się wywłaszczenia terenu
Wizualizacja etapu inwestycji przy ul. Kościuszki, w którym powstać ma pełnowymiarowe boisko i gdzie zamieniony ma być na funkcje sportowe i izbę pamięci istniejący budynek. Wizualizacja etapu inwestycji przy ul. Kościuszki, w którym powstać ma pełnowymiarowe boisko i gdzie zamieniony ma być na funkcje sportowe i izbę pamięci istniejący budynek.

Gdańsk wydał pozwolenie na budowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej na terenie przy ul. Kościuszki we Wrzeszczu, czyli na terenie po KKS Gedania. O pozwolenie wnioskowała firma Robyg. Tymczasem w gdańskim sądzie toczy się sprawa o rozwiązanie z tym deweloperem umowy użytkowania wieczystego tych gruntów.Przy Kościuszki powinny powstać:

W 2005 roku miasto Gdańsk przekazało za symboliczne 20 tys. zł klubowi KKS Gedania prawo użytkowania wieczystego gruntów przy ulicy Kościuszki. Tak niska cena wynikała z tego, że klub miał wykorzystywać ten teren na cele sportowe.

Potem klub przekształcił się w spółkę akcyjną, przez lata na terenie niewiele się działo, popadał on w ruinę, dochodziło do pożarów.

W 2017 roku Gedania SA za 16,5 mln zł sprzedała ten teren deweloperowi Robyg. Podczas spotkania z mieszkańcami deweloper zaprezentował dwa warianty zagospodarowania:
 1. z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej, czyli w zgodzie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
 2. z zabudową mieszkaniową, parkiem i okrojoną w stosunku do aktualnego planu miejscowego funkcją sportową, co wymagałoby zmiany planu.

Mieszkańcy Gdańska nigdy nie mieli okazji, by się jednoznacznie, oficjalnie wypowiedzieć, która z tych koncepcji bardziej by im odpowiadała.

W międzyczasie podwyższony został stopień ochrony konserwatorskiej terenu - został on wpisany do rejestru zabytków. Wcześniej znajdował się jedynie w ewidencji zabytków.

Niewyjaśniona sytuacja prawna terenu GedaniiWobec tego, że klub nie wykorzystał terenów na cele sportowe (taki był warunek przekazania gruntu przez miasto), a zamiast tego teren sprzedał deweloperowi, miasto Gdańsk złożyło dwa zawiadomienia.

W związku z tym toczą się dwa postępowania:

1. Sprawa przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, z powództwa Skarbu Państwa (reprezentowanego przez prezydenta miasta Gdańska, który zastępowany jest przez Prokuratorię Generalną RP - instytucjonalnego pełnomocnika Skarbu Państwa w cywilnych postępowaniach sądowych) przeciwko spółce Robyg 18. W tej sprawie wyjaśniana jest kwestia ewentualnego rozwiązania ze spółką Robyg 18 umowy o użytkowanie wieczyste. Ostatnia rozprawa odbyła się w listopadzie, kolejna planowana jest na 5 lutego. Przesłuchiwani będą kolejni świadkowie.

- Robyg wystąpił zarówno do wojewody pomorskiego, jak i prezydent miasta Gdańska z prośbą o rozważenie możliwości ugodowego rozwiązania sporu przed sądem. W ocenie Robyg długotrwały spór sądowy nie będzie korzystny dla żadnej ze stron, w szczególności dla mieszkańców Gdańska, którzy oczekują możliwie szybkiego zagospodarowania tego terenu - komentuje proces Dariusz Szwoch, pełnomocnik spółki.
2. Postępowanie w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku "w sprawie" (nikomu nie zostały jeszcze postawione zarzuty) z zawiadomienia prezydenta miasta Gdańska, który dowodzi, że władze spółki Gedania SA w ramach wieloletnich działań doprowadziły do uzyskania atrakcyjnej nieruchomości "za bezcen", potem do całkowitej degradacji terenu, a także do prowadzenia na terenie nieruchomości działalności komercyjnej, a nie sportowej (mowa tu o składowaniu odpadów), wreszcie sprzedaży gruntu z olbrzymim zyskiem. Postępowanie jest przedłużone do 27 marca, trwają przesłuchania świadków, a jak informuje Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowy gdańskiej Prokuratury Okręgowej, dla sprawy znaczenie będzie miało rozstrzygnięcie w sprawie toczącej się z powództwa Skarbu Państwa.

Krok w kierunku budowy boiska oraz centrum sportowe dla dzieciWizualizacja zabytkowego budynku stanowiącego zaplecze dla boiska oraz centrum edukacyjno-sportowego dla dzieci. Wizualizacja zabytkowego budynku stanowiącego zaplecze dla boiska oraz centrum edukacyjno-sportowego dla dzieci.
Równocześnie obecny właściciel prawa użytkowania wieczystego gruntu - spółka Robyg 18 - złożyła w urzędzie miasta wniosek o wydanie pozwolenia na budowę boiska. Miasto - pod koniec stycznia - takie pozwolenie wydało (na dzisiaj pozwolenie nie jest prawomocne).

Obejmuje ono:

 • pozwolenie na budowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej (105 x 68 m) z trybunami,
 • generalny remont i przebudowę istniejącego budynku w związku ze zmianą sposobu jego użytkowania na centrum edukacyjno-sportowe dla dzieci, w którym, jak informuje spółka Robyg, powstać ma m.in. sala do gimnastyki o powierzchni 180 m kw., sala do sportów walki o powierzchni 85 m kw., a także sala taneczna o powierzchni 90 m kw. Na pierwszym piętrze budynku, według deklaracji dewelopera, powstanie szkoła języków obcych. Dodatkowo w budynku znajdzie się izba pamięci poświęcona historii klubu sportowego KS Gedania,
 • rozbiórkę bramy wjazdowej, dwóch kiosków, trybuny zachodniej i wschodniej oraz infrastruktury technicznej.


Takie prace zostały w kwietniu ubiegłego roku uzgodnione z konserwatorem (jeszcze zanim urzędowi zaczął szefować Igor Strzok).

- Przede wszystkim, odnosząc się do ostatnich informacji medialnych, ponownie informujemy, że spółka nie zamierza budować na terenie Gedanii osiedla mieszkaniowego czy też likwidować miejsca upamiętnienia Członków Klubu Sportowego Gedania, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Robyg nigdy nie występował do pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków o wydanie decyzji zezwalającej na likwidację istniejącej tablicy pamiątkowej i konserwator nigdy takiej decyzji nie wydał - komentuje wydane pozwolenie reprezentujący Robyg Dariusz Szwoch.
Przedstawiciele spółki rozwiewają także wątpliwości co do terminu rozpoczęcia prac.

- Prace budowlane w zakresie pierwszego etapu zostaną rozpoczęte niezwłocznie po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Robyg podejmie wszelkie możliwe działania, aby obchody 100-lecia Gedanii w 2022 r. mogły odbyć się już na nowym obiekcie sportowym - informuje Dariusz Szwoch. - Szczegóły zasad funkcjonowania boiska, w szczególności zasady jego dostępności, zostaną ustalone w przyszłości po niezbędnych analizach i konsultacjach z mieszkańcami sąsiadującego budynku przy ul. Legionów 13, który bezpośrednio graniczy z inwestycją.
W budynku znajdującym się na terenie po klubie mają znaleźć się przestrzenie sportowe i edukacyjne dla dzieci. W budynku znajdującym się na terenie po klubie mają znaleźć się przestrzenie sportowe i edukacyjne dla dzieci.

Upamiętnienie gedanistów i przebudowa ul. KościuszkiRobyg od chwili, kiedy stał się właścicielem terenu, podkreśla, że chce przywrócić tablicę upamiętniającą członków KS Gedania, którzy zginęli w czasie II wojny światowej.

- Robyg opracował koncepcję ogólnodostępnego skweru z tablicą pamiątkową o powierzchni kilkuset metrów kwadratowych. Koncepcja przewiduje, że forma cokołu będzie zbliżona do istniejącego obecnie, przy czym zostanie on wykonany z granitu. Tablica, zgodnie z koncepcją, będzie przesunięta o kilka metrów w głąb działki oraz odwrócona o 90 stopni tak, aby była lepiej widoczna od strony ul. Kościuszki. Niewielka zmiana lokalizacji tablicy w intencji spółki ma na celu ułatwienie dostępu do niej dla mieszkańców Gdańska oraz organizację uroczystości rocznicowych - informuje Dariusz Szwoch.
Według planów Robyga ostateczny sposób upamiętnienia gedanistów zostanie uzgodniony z konserwatorem zabytków oraz IPN-em, w którym jedno spotkanie na ten temat już się odbyło. Jeśli wyrazi na to zgodę konserwator, na terenie nieruchomości zostaną dodatkowo ustawione tablice informacyjne związane z historią Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku oraz ich martyrologią.

Wizualizacja lokalizacji i wyglądu tablicy upamiętniającej tragiczne losy gedanistów. Wizualizacja lokalizacji i wyglądu tablicy upamiętniającej tragiczne losy gedanistów.
W ramach inwestycji planowana jest także przebudowa ul. Kościuszki. Podpisana z GZDiZ umowa o wartości 380 tys. zł przewiduje przebudowę chodnika na wysokości działki, wykonanie zatoki z 10 ogólnodostępnymi miejscami postojowymi oraz budowę przejścia dla pieszych, o co od dawna proszą mieszkańcy okolicznych budynków.

Termin zakończenia przebudowy został ustalony na dzień 30 czerwca 2022 r.


Będzie konkurs na przyszłą zabudowęZwolennicy zachowania sportowej funkcji tego terenu, którzy szczególnie aktywni są na facebookowym profilu Gedania - STOP bezprawiu na historycznych terenach, podnoszą, że boisko zostało przesunięte w stosunku do historycznej lokalizacji, a etapowanie inwestycji jest sposobem na ukrycie przyszłych planów dewelopera, które na pewno przewidują powstanie od strony ul. Kościuszki zabudowy mieszkaniowej.

- W obowiązującym od 2009 r. planie miejscowym znajduje się zapis, który zabezpiecza realizację w pierwszej kolejności pełnowymiarowego boiska. Oznacza to, że Robyg będzie mógł wystąpić o realizację następnych etapów inwestycji dopiero po realizacji boiska - tłumaczy Dariusz Szwoch. - Miejscowy plan wyznacza wyłącznie około 45-metrowy pas gruntu wzdłuż ul. Kościuszki, to jest około 25 proc. powierzchni całego terenu, który może podlegać zabudowie. Dopuszczalne są usługi sportu, rekreacji i turystyki - maksymalny udział innych usług wynosi 20 proc. powierzchni użytkowej. Po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu dopuszczalna jest lokalizacja szpitali i domów opieki społecznej oraz budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży.
Wizualizacja propozycji zabudowy z 2017 roku. Jakakolwiek zabudowa będzie realizowana wzdłuż Kościuszki po wybudowaniu boiska, jej ostateczny wygląd ma zostać wyłoniony w konkursie architektonicznym. Wizualizacja propozycji zabudowy z 2017 roku. Jakakolwiek zabudowa będzie realizowana wzdłuż Kościuszki po wybudowaniu boiska, jej ostateczny wygląd ma zostać wyłoniony w konkursie architektonicznym.
Rzeczywiście plan przewiduje utworzenie zabudowy pierzejowej o wysokości czterech pięter. Budowę w tym miejscu domu opieki Robyg postulował już w 2017 roku, krótko po tym, kiedy stał się właścicielem tego terenu.

- Na koncepcję projektową dla etapów zabudowy usługowej zostanie rozpisany konkurs architektoniczny. Szczegółowe funkcje budynków zostaną określone m.in. po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami dzielnicy Wrzeszcz Dolny. W ich ramach Robyg planuje przeprowadzenie warsztatów architektonicznych dla mieszkańców - deklarują przedstawiciele spółki.

Miejsca

 • ROBYG Gdańsk, Piekarnicza 3

Kluby sportowe

Opinie (180) 7 zablokowanych

Wszystkie opinie

 • barwy narodowe (7)

  autor wizualizacji mogl by sie nauczyc jak prawidlowo eksponowac na pomniku barwy narodowe

  • 91 13

  • (3)

   Nie widze trybun na planie?
   Bedzie to boisko bez trybun, Gedania nie ma kibicow?

   • 9 1

   • (1)

    Ja widzę, nawet dwie. Nowe boisko kosztem starego piaskowego a z przodu bloki ehh

    • 2 2

    • Brawo dla mieszkańców!

     Daliście radę obronić i nie będzie kolejnych bloków !

     • 5 2

   • Robyg to chyba byłe służby?

    • 7 0

  • Sabotaż gimbazy w Trójmiasto.pl

   Na pysk wywalać takich !

   • 1 1

  • (1)

   Jestes głupi pomysl

   • 0 2

   • 3 słowa

    a ja od 3 minut zastanawiam się co autor miał na myśli...

    • 1 1

 • super sport jest ważny (3)

  Dzieciaki od małego duzo ruchu.
  Najważniejsze żeby potem do swoich korpo jeździly juz te dorosle dzieci rowerami albo na piechotę.

  #nieDlaAut

  • 23 22

  • dobra proszę kropo ludków do domu (1)

   Nie pisać juz glupot tutaj. Wracajcie ale najlepiej roweramk a nie autami w korkach

   • 3 6

   • Kropo ?

    • 2 0

  • szkoda tylko że jedyny "słuszny"

   • 0 0

 • W koncu (5)

  I bardzo dobrze. To miejsce zasługuje na infrastrukturę sportową, która była tam od zawsze. To w końcu najstarszy klub w Gdańsku z piękną historią.

  • 108 12

  • (3)

   Na szczęście ostatnio w społeczeństwie odradza się warstwa proletariatu.

   • 6 1

   • Czego? (2)

    Patriotyzmu raczej?

    • 3 4

    • Chyba do szkoły nie było po drodze?

     • 2 0

    • Umysłowy plebs nazywasz patriotyzmem ?

     • 2 1

  • No własnie , najstarszy Polski klub w Gdańsku .
   KLUB istnieje jeszcze ?
   Jeżeli tak , to niech sekcja piłkarska zaczyna od zera i pnie się do góry !
   Za trzy lata na miejski stadion , a "betony" aut .
   Niech "miasto" Gdańsk wyłoży kasę na Klub miejski , a nie na miernoty ,rodem z Traugutta .

   Fan dobrej piłki .

   • 2 1

 • Świetna wiadomość (6)

  Dobrze że cokolwiek udaje się obronić przed deweloperami

  • 77 12

  • taaaa, jasne. Pytanie tylko gdzie jest haczyk. (2)

   Jakoś nie wierzę w altruizm deweloperów :-)

   • 19 2

   • Haczyk jest

    w innej dzielnicy.

    • 11 1

   • Haczyki w sklepie wędkarskim , różne modele.

    • 3 2

  • taaa, zaraz bloczki dostawią

   • 11 1

  • kto podpisuje takie kontrakty ?

   Jak k.. wieczyste ? Przecież w takim wypadku nie można nic wymusić na deweloperze chociażby
   zapomniał o tym boisku i popadałoby w ruinę ...

   • 2 0

  • Obronić?

   Kim jest Robyg? Czy przypadkiem nie deweloperem?

   • 2 1

 • zabierzcie oryginalną tablicę Gedanii, bo Stankiewicz zanim umarł to ją dobrze schował. Obiecywał oddać. (2)

  • 46 0

  • Bogdan

   Menda Obszanski niech odda. On był o wiele bardziej szkodliwy niż śp. Zbychu

   • 4 0

  • Stankiewicz - teraz widać jaki to był oszust.

   Teren za grosze kupił od miasta na działalność sportową - a sprzedał za miliony deweloperowi.

   Jak już wiedział, że jest chory - to zamiast oddać te tereny to je sprzedał.

   Ciekawe gdzie jest teraz kasa? Jakaś prokuratura?

   • 13 0

 • (2)

  wszystko na nie. Przecież ta wizualizacja jest znakomita. jest fajny stadionik, jest strefa warsztatowa, jest pomnik, jest nowa, fajnie wyglądająca zabudowa. Wszystko lepsze od tego co jest teraz. A jak wkurzacie się na zabudowę centr miast, to zapraszamy na szadółki.

  • 56 24

  • (1)

   Całkowicie się zgadzam. Wizualizacje wyglądają naprawdę dobrze. Takich miejsc dla ludzi potrzeba jak najwięcej, żeby dzieciaki i młoziez miały gdzie się wybiegać.

   • 10 5

   • Wizualizacja jest udana. Czemu ludzie protestują? Czemu nie realizują projektu?

    • 2 6

 • układ gdański chciał tam stawiać blokowisko (8)

  choć na pana nie głosowałam, to dziękuje panie Płażyński

  • 84 62

  • (1)

   W Gdańsku brakuje mieszkań dla młodych ludzi.

   • 7 23

   • Ale to Plazynski lobbowal by dogadac sie z deweloperem

    • 4 4

  • a co Pan P ma z tym wspólnego?? (2)

   chyba tylko karierkę polityczną którą pędzi na takich sprawach. Jakiś czas temu był za zabudową... ale wtedy chciał budować inny deweloper. Ciekawe nie?

   • 20 14

   • (1)

    Ludziom się należy rozrywka a nie tylko żeby korzystali i bogacili się developerzy.

    • 11 6

    • Przecież też możesz zostać deweloperem.

     • 10 7

  • Też nie głosowałem na pisowcow

   Mój głos otrzymał Pan Neumann.

   • 3 12

  • (1)

   Na takie teksty, że nie głosowałam może się nabrać niezbyt inteligentny wyborca PiS.A Kacperek parkingowy lepiej niech broni Lotosu i Energii.

   • 12 9

   • Dokładnie tak, wszystko to jest ustawka pod publiczkę. Pan Kacper składa kwiaty, rozdziera szaty publicznie a potem temat olewa, bo osiągnął swoje cele a ludzie klaszczą. Trochę myślenia nie boli, ale jednak ludzie się łapią na triki "klasy" politycznej, która w nosie ma przecietnego mieszkańca realnie.

    • 14 7

 • Blisko czyli daleko (3)

  ;) zakład że Robyczek się rozłoży tam z osiedlem ? ;) to monopolista w Gdańsku! Robi co chce i nikt mu nie zabroni.

  • 70 10

  • (1)

   Absolutnie w to nie wierzę! Całe miasto patrzy im na ręce teraz. temat jest tak medialny, tyle stron się nad nim pochyla, że na bank będzie tam dokładnie to, co na wizualizacjach i co zapowiadają - i dobrze, w końcu coś dla ludzi.

   • 4 0

   • Dla jakich ludzi? To nie instytucja charytatywna.

    Wstęp będzie drogi bo czynsz za lokale będzie b.duzy, a sale małe. Działka była droga i liczona pod mieszkaniówkę.

    • 6 1

  • Jak kupił ziemię to chyba dziwne nie jest że wybuduje osiedle. Ale ja uważam że to dobrze, bo wciąż jest brak mieszkań.

   • 3 8

 • (2)

  Ziemia powinna wrocic do miasta

  • 69 6

  • A zima do Europy. AMEN

   • 5 4

  • Ziemia dla Ziemian

   Pingwiny na Madagaskar

   • 1 0

 • (13)

  Ceny mieszkań w trójmieście są astronomiczne, jedni kupują po 10 mieszkań za gotówkę i podbijają przez to ceny, że normalnych ludzi nie stać na kupno. Powinien zostać wprowadzony dodatkowy wysoki podatek jeżeli ktoś jest własciecielem więcej niż 3 mieszkań i kupuje kolejne.

  • 79 40

  • (3)

   O Ty wstrętny komunisto, do roboty, a nie ręce po cudze wyciągać!

   • 19 19

   • (1)

    Nie jest zdrowe dla państwa aby burżuazja za bardzo się rozrastała, trzeba sprawiedliwie dzielić się dobrobytem i tyle.

    • 13 19

    • Chyba nie znasz pojęcia burżuazji. Może zwolennikiem boszewizmu jesteś? sprzedano teren na pewno legalnie, bo po co ktoś miałby się w tych czasach na coś narażać. Niech coś fajnego tu powstanie i nie straszy okolicy.

     • 4 7

   • No 10 mieszkań z pracy rąk to się niedorobiles

    • 10 1

  • Tu się zgadzam ceny nie są normalne,ale co Cie obchodzi kto ile ma mieszkań. (4)

   Najlepiej wygonić młodych gdańszczan za obwodnice,a na dolnym tarasie wszystko pod wynajem . Moim zdaniem ceny są skandaliczne ,np. kolega w tym roku sprzedał mieszkanie jednopokojowe na Zaspie za 400000 tysięcy,

   • 15 2

   • kawalerka za 400 tys ? no to fajna cena. (1)

    Czyli moje 2 pokoje 45m2 (2018r) warte zapewne jakies 620 tys ( z garazem i piwnica)

    • 2 4

    • Fakty są takie że mieszkania w Gdańsku w ciągu ostatniego roku podrożały aż 17%.

     • 2 2

   • To jest artykuł o boisku .
    A nie , kto , za ile .

    • 1 6

   • Prawda leży gdzieś po środku - jak zwykle. Z jednej strony niech sobie ludzie mają po 50 mieszkań, jak ich stać, a z drugiej strony trudno nie przyznać, że to tacy właśnie posiadacze 50 mieszkań zachęcają deweloperów do pompowania cen mieszkań do wartości nieosiągalnych dla 'zwykłego' obywatela, który po prostu chce zamieszkać na swoim. Moim zdaniem taki podatek od trzeciej nieruchomości byłby dobrym rozwiązaniem. Niech sobie ludzie inwestują w co chcą, ale ewidentnie widać wpływ masowego inwestowania w nieruchomości na dostępność mieszkań dla szaraków. Mieszkanie to jednak niezbędna rzecz w życiu człowieka, a nie żadna zachcianka, której równie dobrze można nie mieć.

    • 0 0

  • BASEN i obiekty sprtowe

   BASEN został już zapomniany/ inawet nikt o nim nie wspomina,to jakieś wielkie nieporozumienie,przecież basen to zdrowie ,utrzymanie kondycji i frajda dla każdego młodego i starego,super miejsce na basen z łatwym dojazdem a Gdańsk biedny w baseny,ostatni czynny na pół Gdańska był prz ulicy Wajdeloty we Wrzeszczu ale od wielu lat nima jest osiedle więc Gdańszczanie do dzieła na rzecz basenu przy ul.Kościuszki

   • 5 0

  • Klasyczny wyborca POPiSu? (1)

   Jak ja nie mogę mieć to niech inni nie mają. Opodatkujmy wszystko. Po co uwalniać gospodarkę.

   • 4 2

   • Dlaczego wszystko?

    Są kwestie społecznie wrazliwe jak zapewnienie żywności, mieszkań, w których intwerwencja państwa jest konieczna. Na świecie są różne rozwiązania w sprawie dostepności mieszkań, ale są.

    • 4 1

  • A tobie podatek za ry j

   • 1 2

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Gedania S.A.

 

Data powstania:
1922

Największe osiągnięcia:
Drużynowe mistrzostwa Polski: 1951, 1953, 1954

Siedziba:
Czarny Dwór 12/3, 80-505 Gdańsk Gdańsk
tel.: 058 341 50 77

Hala:
ul. Armii Krajowej 2E
Żukowo

Prezes klubu:
Zdzisław Stankiewicz


Wiceprezes do spraw sportowych:
Paweł Kramek

Rada nadzorcza:
Andrzej Chmielecki
Eugeniusz Lepacki
Wiesław Kryński

Gdzie trenujemy
Szkoła Podstawowa nr 48
ul. Burzyńskiego 10, Gdańsk

Szkoła Podstawowa nr 42
ul. Czajkowskiego 1, Gdańsk

Szkoła Podstawowa nr 72
ul. Kłosowa 3, Gdańsk

Szkoła Podstawowa nr 61
ul. Sienna 26, Gdańsk

Archiwum drużyny

wyniki w sezonie:
statystyki w sezonie:

Relacje LIVE

Najczęściej czytane