Wiadomości

Były prezes pozwie sponsora Wybrzeża

Zdunek Wybrzeże Gdańsk

Maciej Polny (na zdjęciu) utrzymuje, iż GKS Wybrzeże SA nie zrobiło nic, by oddalić egzekucję komorniczą środków należnych mu z tytułu pełnienia prezesury w sezonie 2012. Zarzuty Tadeusza Zdunka określił jako pomówienia, za które zamierza pozwać go do sądu.
Maciej Polny (na zdjęciu) utrzymuje, iż GKS Wybrzeże SA nie zrobiło nic, by oddalić egzekucję komorniczą środków należnych mu z tytułu pełnienia prezesury w sezonie 2012. Zarzuty Tadeusza Zdunka określił jako pomówienia, za które zamierza pozwać go do sądu. fot. Piotr Pędziszewski/trojmiasto.pl

Maciej Polny zamierza pozwać do sądu tytularnego sponsora gdańskich żużlowców Tadeusza Zdunka. Były prezes GKS Wybrzeże SA zarzuca obecnym władzom klubu, że nie wykazały inicjatywy, by dojść z nim do porozumienia w sprawie uregulowania jego zaległego wynagrodzenia lub przynajmniej oddalić zajęcie środków na koncie przez komornika. Ponadto twierdzi, że gdański żużel czeka całkowita katastrofa, jeśli nie dojdzie do współpracy w miejscowym środowisku żużlowym.Przypomnijmy, że przed niespełna tygodniem Tadeusz Zdunek opublikował oświadczenie, w którym zarzucił Maciejowi Polnemu, iż torpeduje działania obecnych władz Wybrzeża. Zdaniem tytularnego sponsora żużlowego klubu, egzekucja komornicza na sumę około 30 tys. zł w tygodniu poprzedzających turniej o Puchar Św. Dominika, miała być celowym zabiegiem i uniemożliwić rozegranie imprezy. Zdunek podważył też etykę byłego włodarza gdańskiego klubu, po którego rządach spółka pozostała z zadłużeniem - jak utrzymuje sam Zdunek, ok. miliona zł.

TADEUSZ ZDUNEK: MACIEJ POLNY NASŁAŁ NA WYBRZEŻE KOMORNIKA

Polny odpowiedział oświadczeniem, w którym zarzuca biznesmenowi kłamstwa. Twierdzi między innymi, iż jego wniosek o egzekucję komorniczą mógł zostać oddalony, lecz to klub nie dopilnował kwestii formalnych. Utrzymuje też, iż podawane informacje o kwotach na jakie zadłużył Wybrzeże, mijają się z prawdą i wciąż domaga się przedstawienia szczegółowego audytu. Ponadto obecny członek Głównej Komisji Sportu Żużlowego zamierza pozwać Tadeusza Zdunka o sądu za naruszenie dóbr osobistych.

- Po raz ostatni wypowiadam się publicznie w kwestii gdańskiego klubu i prawdomówności niektórych osób. Tym bardziej, że temat klubu to już dawno zamknięty dla mnie rozdział i tylko prowokacje pewnych osób sprawiają, że się odzywam. Nie pozwolę być obrażany. Inne organy rozstrzygną czy wspomniane osoby nie naruszyły moich dóbr osobistych, chociażby podając nieprawdziwe informacje dotyczące wysokości mojego wynagrodzenia podczas pełnienia funkcji prezesa Zarządu GKS Wybrzeże - powiedział nam Polny.

Warto podkreślić, że we wtorek na naszych łamach Tadeusz Zdunek ujawnił, iż jak wynika ze zleconej przez niego analizy dokumentów, następca Polnego Robert Terlecki w trakcie jednego sezonu zadłużył klub na kwotę na ponad 2 miliony zł.

KTO I NA ILE ZADŁUŻYŁ GDAŃSKIE WYBRZEŻE?

- Życie na bieżąco weryfikuje to co można było dwa lata temu przewidzieć. Główny sponsor klubu ma teraz spory kłopot, ale póki nie zrozumie, że tylko spokój, współpraca ze środowiskiem może zapobiec całkowitej katastrofie, sytuacja nie poprawi się - skomentował Polny.

Poniżej prezentujemy w całości oświadczenie wydane przez Macieja Polnego w odpowiedzi na zarzuty Tadeusza Zdunka. Wyróżnienia pochodzą od redakcji.

Jako były wieloletni Prezes klubu GKS Wybrzeże S.A., a przede wszystkim jako osoba, której żużel jest bliższy aniżeli jakakolwiek inna dyscyplina sportowa nie mogę przejść do porządku dziennego nad sformułowanymi wobec mnie zarzutami, zawartymi w  oświadczeniu Pana Tadeusza Zdunka z dnia 7 sierpnia 2014 r. - opublikowanym pierwotnie na portalu internetowym klubu GKS Wybrzeże S.A.

W oświadczeniu tym Prezes Zarządu GKŻ Wybrzeże wykorzystuje wszczęte z mojego wniosku (i na obecną chwilę już zakończone) postępowanie egzekucyjne wobec klubu GKS Wybrzeże S.A. do zdyskredytowania mojej osoby, na co nie mogę pozwolić. Równie ważnym czynnikiem przemawiającym za koniecznością niezwłocznego odniesienia się do twierdzeń zawartych w w/w oświadczeniu są Kibice, którzy zasługują na to, aby mieć możliwie najszerszy pogląd na sprawę. Jest to tym bardziej istotne, że w swoim oświadczeniu Pan Tadeusz Zdunek wiele newralgicznych faktów - niezbędnych dla uzyskania pełnego i obiektywnego obrazu sprawy - przeinacza, inne zaś całkowicie pomija.

Odnosząc się wprost do kwestii przeinaczonych (i wykorzystanych przeciwko mnie) faktów przez Pana Tadeusza Zdunka, chciałbym w pierwszej kolejności zaprzeczyć Jego twierdzeniu jakoby egzekwowana kwota 30 tysięcy złotych stanowiła "około jednej miesięcznej pensji".

Wyjaśniam, że na podaną wyżej kwotę składało się nie tylko moje wynagrodzenie dotyczące dwóch miesięcy, ale także: odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie, koszty postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego, koszty zastępstwa w egzekucji, koszty postępowania o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, opłata egzekucyjna oraz wydatki gotówkowe poniesione w toku postępowania egzekucyjnego. Wyliczenie to, które można zweryfikować analizując właściwe przepisy prawa, jednoznacznie wskazuje, iż przypadająca mi (tytułem wynagrodzenia) należność podlegająca egzekucji była faktycznie znacznie niższa aniżeli przedstawił to Pan Tadeusz Zdunek (ponad jedną trzecią egzekwowanej kwoty stanowiły należności uboczne). Należy mieć również na względzie, że uzyskane przeze mnie kwoty zawierają konieczne do odprowadzenia należności publiczne, tj. podatek VAT oraz podatek dochodowy.

Kolejnym zarzutem wymagającym ustosunkowania się jest to, że - egzekwując prawomocny nakaz zapłaty, który mocą odpowiada wyrokowi - rzekomo zagroziłem możliwości odbycia w dniu 26 lipca w Gdańsku międzynarodowego czwórmeczu o Puchar Św. Dominika. Kreując określony obraz sytuacji Pan Tadeusz Zdunek mija się z prawdą w swych twierdzeniach, lecz zanim rozwinę tę myśl chciałbym przedstawić Kibicom oraz innym osobom zapoznającym się z treścią niniejszego oświadczenia okoliczności w jakich doszło do uprawomocnienia się wydanego przez Sąd nakazu zapłaty, co Pan Tadeusz Zdunek całkowicie przemilczał.

Relatywnie szybkie uzyskanie przeze mnie tytułu egzekucyjnego w postaci prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym nastąpiło na skutek niefrasobliwości samego klubu GKS Wybrzeże S.A., a mianowicie jego pełnomocnika procesowego, który w terminie wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty, lecz obarczony drobnym brakiem formalnym (ale jednak brakiem). Sąd wezwał pełnomocnika klubu GKS Wybrzeże S.A. do uzupełnienia stwierdzonego braku formalnego, lecz ten nie uzupełnił go przez co sprzeciw został odrzucony a w następstwie tego uprawomocnił się wydany na moją rzecz nakaz zapłaty. Istotnym jest, że w przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu przez klub (pozbawionego braków formalnych) wydany przez Sąd nakaz zapłaty straciłby moc a sprawa podlegałaby rozpoznaniu w procesie, podczas którego klub mógłby kwestionować zasadność mojego roszczenia i ewentualnie doprowadzić nawet do jego oddalenia, czym z pewnością Pan Tadeusz Zdunek pochwaliłby się na forum publicznym. Mając na względzie czynnik czasu wyjaśnić należy, iż sprawa ta z całą pewnością w dalszym ciągu byłaby rozpatrywana przez Sąd i nie byłoby mowy o postępowaniu egzekucyjnym zbiegającym się w czasie z turniejem. Powyższe wskazuje, iż klub GKS Wybrzeże S.A. sam pozbawił się możliwości wdania w merytoryczny spór, o czym Pan Tadeusz Zdunek z pewnością wie, lecz nie dzieli się tą wiedzą z sympatykami klubu. Klub, zamiast "podjąć rękawicę" i walczyć o swoje interesy (na co liczyłem i co powinno być standardem) poddał się w zasadzie bez walki a następnie Pan Tadeusz Zdunek na forum publicznym stara się wykorzystać zaniedbania samego klubu w celu zdyskredytowania mnie. Mam nadzieję, iż Kibice będą w stanie dokonać prawidłowej oceny takiej postawy decydentów klubu.

Wracając do zagadnienia organizacji przez klub międzynarodowego czwórmeczu o Puchar Św. Dominika w dniu 26 lipca 2014 r. pragnę wyjaśnić, iż od chwili powzięcia wiadomości o groźbie braku dostatecznych środków na ten cel, czyniłem (osobiście bądź poprzez mojego pełnomocnika) starania, aby porozumieć się z klubem, co ostatecznie nie powiodło się ze względu na jego postawę.

Prowadząc - w okresie od 16 do 18 lipca 2014 r. - negocjacje z przedstawicielem klubu (na dowód tego posiadam stosowną korespondencję elektroniczną) byłem cały czas skłonny zwolnić spod zajęcia komorniczego wierzytelność, jaka przysługiwała klubowi od kluczowych partnerów do takiej wysokości, która pozwalałaby klubowi swobodnie regulować bieżące zobowiązania oraz zorganizować czwórmecz o Puchar Św. Dominika, zwłaszcza że przedstawiciel klubu deklarował, iż na rachunku klubu zajęto już pewną kwotę. Po ograniczeniu zajęcia pozostała kwota należności miała być mi przekazywana ratami, aż do wyczerpania należności (wysokość tychże rat miała być tak ustalona, aby nie ograniczała możliwości funkcjonowania klubu).

W obliczu faktu, iż Kancelaria Komornika nie była w stanie potwierdzić zajęcia kwoty na rachunku klubu, na którą to powoływał się jego przedstawiciel zwróciłem się do Niego z prośbą o przekazanie mi bankowego potwierdzenia zajęcia tejże sumy, jak również o przedstawienie kopii umowy zawartej przez klub z jednym z newralgicznych partnerów, celem weryfikacji możliwości otrzymania ratalnych wpłat w późniejszym terminie. W dniu 18 lipca 2014 r. przedstawiciel klubu zapewnił, iż dokumenty te powinienem otrzymać do południa tego samego dnia, co ostatecznie nie nastąpiło. Cała moja należność przekazana została Komornikowi przez jednego z kluczowych partnerów klubu, u którego posiadał on wierzytelność, zaś Kancelaria Komornika nie potwierdziła zajęcia kwoty na rachunku klubu, na którą to powoływał się jego przedstawiciel.
Pomimo zaprezentowanej powyżej postawy klubu nie zrezygnowałem z zamiaru umożliwienia mu swobodnej organizacji czwórmeczu o Puchar Św. Dominika. Niezwłocznie po otrzymaniu ustnej informacji o zakończeniu postępowania egzekucyjnego, przekazałem informację do Kancelarii Komornika, iż niezbędnym jest jak najszybsze zwolnienie wszelkich zajęć dokonanych wobec klubu. Poczyniłem również starania w celu szybkiego uzyskania formalnego pisma informującego o fakcie zakończenia postępowania egzekucyjnego i przedłożyłem je partnerowi klubu, który w najbliższym czasie miał dokonać przelewu kwoty niezbędnej m.in. do organizacji turnieju, i którego środki były od samego początku wskazywane przez klub jako newralgiczne dla regulowana najpilniejszych zobowiązań.

Pragnę jeszcze odnieść się do zasygnalizowanej przez Pana Tadeusza Zdunka (poprzez odniesienie do Grupy Lotos S.A.) kwestii sponsorów klubu. Pomimo tego, że nie udało się zatrzymać w klubie wielu sponsorów, część z nich udało mi się namówić do bezpośredniej współpracy z zawodnikami - z pominięciem niezainteresowanego współpracą klubu. Stało się tak tylko dlatego, że następujący po mnie decydenci klubu tuż po swoich wyborach, deklarowali chęć zjednoczenia środowiska żużlowego w Trójmieście, nie szły jednak za tym konkretne czyny. Pomagałem klubowi także w wielu innych sytuacjach.
Wracając do Grupy Lotos SA, to nigdy nie usłyszałem, że temat powrotu do żużla w Gdańsku jest niemożliwy. Tym bardziej, że po poprzednim zarządzie pozostała obiecująca grupa młodych zawodników przekazana do dalszego szkolenia zgodnie z głównym postulatem kierownictwa Grupy Lotos SA, mianowicie szkolimy i budujemy zespół w oparciu o własnych wychowanków.

Oświadczenie Pana Tadeusza Zdunka odbieram jako kolejny etap bezpardonowego ataku na moją osobę, który trwa od momentu zmiany Zarządu w spółce GKS Wybrzeże S.A. Odpierałem i będę odpierał wszelkie niezasadne zarzuty kierowane pod moim adresem, przy czym nie będę "naginał" rzeczywistości na potrzeby moich twierdzeń, lecz koncentrował się będę na przedstawieniu rzeczowych argumentów (jak to uczyniłem w niniejszym oświadczeniu).

Od grudnia 2012 roku konsekwentnie milczałem, pomimo że moja osoba na każdym kroku była atakowana, chociażby przez podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących zadłużenia klubu, czy też z racji innych spraw, o których jestem gotów poinformować Kibiców w odpowiednim czasie. Cały czas liczę na to, że zostanie przeprowadzony rzetelny audyt z uwzględnieniem wpływów wypracowanych przez mój zarząd w 2012 roku, który pokaże aktualną sytuację spółki. Wierzę również w to, że metoda oceny mojego zarządzania klubem również się zmieni - nie będzie ona narzędziem walki personalnej. Są przewidziane prawem tryby, do których włodarze klubu się odwoływali, i których rozstrzygnięcia są korzystne dla mnie, a o czym nie informują.

Odchodząc z klubu pozostawiłem plan działań na kolejne dwa lata, uwzględniający walkę o awans do ekstraligi dopiero w 2014 roku. Pozostawiłem szerokie grono sponsorów i perspektywy szybkiego zniwelowania zadłużenia, które pozostało po moim Zarządzie i wielokrotnie było zawyżane przez moich następców oraz podawane do publicznej wiadomości. Co więcej deklarowany przez mnie wówczas budżet na pierwszą ligę przedstawiony komisji konkursowej wybierającej nowego prezesa Spółki był realny...

Maciej Polny

Opinie (88) 6 zablokowanych

 • a kiedy pozwą Polnego ?! (13)

  dlaczego przed przejęciem klubu nie było AUDYTU ?!

  • 87 6

  • I nie będzie (1)

   Bo Zdunek był wtedy prezesem stowarzyszenia GKZ i razem kręcili lody z Polnym. Żaden nie sypnie nie opłaca sie

   • 25 3

   • zdaje się że kiszkis był prezesem gkż za czasów nieudacznika polnego

    • 9 5

  • Kupa niedouczonych uwzięła się na Polniaka, ciekawe kiedy sami będą czekać na wyroki....

   • 6 15

  • No wiesz. (3)

   Rolny w latach 2006-2012 zrobił 1 milion długu. Terlecki w latach 2013-2014 wykombinował 2 bańki. Polny to był nieudacznik, niepotrafiący się uczyć na błędach, taka ptasia grypa. terlecki to gorączka krwotoczna

   • 25 1

   • (2)

    kolego a gdzie jest powiedziane ile mamy dlugu za 2014 rok? powiem krotko za sam 2013 mamy blisko 3 mln, za 2014 kolo 1-5-2 mln to efekt dzialan Terleckiego pod plaszczykiem Zdunka co wiecej terlecki czesc wplywow wypracowanych przez Polniaka przypisal sobie i dopisal do 2013 roku to zenada

    • 8 4

    • Piszę na podstawie tego co powiedział zdun. (1)

     Wiem że to marne źródło ale z grubsza wyszło że terlecki przejął bańkę długu i podwoił go. w 2 sezony. To że teraz odszedł nie ma znaczenia gdyż zobowiązani apozostały więc cały tegoroczny dług i tak w większości go obciąży. Reasumując Polny nie był taki tragiczny jeśli chodzi o finanse. Ale całe prowadzenie klubu to była lipa.

     • 10 4

     • Tylko że Polny miał kasę od Lotosu, którą zmarnował.

      • 4 1

  • Zapytaj się Zdunka i Terleckiego bo audyt zabrałby im szansę zwalania wszystkiego na Polnego.

   • 10 1

  • co za p....ły

   najpierw sami nakradli a teraz co j...ne zlodzieje oddajcie to co ukradzione zostalo a potem szukajcie dziury w calym co za kretynizm przez władze klubu jest to co jest niestety cały rok mydla oczy a ten milion co dostali gdzie sie podzias sie pytam zal.pl

   • 10 1

  • Polny (1)

   na pole do orki ale nie do żużla , rozłożyłeś ten klub całkowicie !!!

   • 10 8

   • Coś ci się pomyliło kolego...

    A nie Terlecki? Za Polnego było niecałe 1 mln długów, po rządzach Zdunek - Terlecki 3 mln, i to nie koniec, bo praktycznie cała kadra nie otrzymała żadnych pieniędzy, niektórzy od 2 lat!

    • 3 1

  • Pieski Zduna całą dobę pracują i minusuką. Pozdrowienia dla Sw. Tadeusza.

   • 5 0

  • To proste, audytu nie było bo tego nie chciał sam nowy zarząd! Bez audytu mogli pomawiać Polnego bez ograniczeń!

   W interesie Terleckiego było całkowite oczernienie konkurenta, który miał realny plan na gdański żużel. Na pewno nie mielibyśmy za sobą tak kompromitującego sezonu w ekstralidze, gdzie byliśmy tylko pośmiewiskiem całej żużlowej Polski! Tak słabej drużyny, bez charyzmy, bez atmosfery, poddającej się jeszcze przed meczem nigdy w Gdańsku nie było! Bylibyśmy wciąż w 1 lidze, ale przynajmniej mielibyśmy nieporównywalnie lepsze widowiska! I zadłużenie klubu mniejsze!

   Sorry, ale osoby które bardziej jadą po Polnym niż po Terleckim są ślepi i pozbawieni rozumu! Polny przez tyle lat zarządzania klubem i przede wszystkim po także nieudanym sezonie w ekstralidze ale z pozytywem w postaci postawy Krystiana Pieszczka i Nickiego Pedersena którym nawet do głowy nie przyszło strajkować, zadłużenie wynosiło "tylko" niecały milion złotych, co nijak się ma do zadłużenia po jednym i to jeszcze 1-ligowym sezonie na poziomie 2 milionów zł!! Terlecki pseudobiznesmen, po Lublinie, teraz do bankructwa doprowadził klub z Gdańska. Szybko, pewnie, profesjonalnie. Brak jego kompetencji biznesowych wyszedł już podczas imprez quadów w Krokowej czy upadłego salony Yamahy w Gdyni! Zwracałem na to uwagę, ale większa część kibiców dała się nabrać na jego bajki!

   Co do Zdunka to on poddaje się w zasadzie bez walki, nie tylko w kwestiach organizacyjnych, ale i także sportowych!

   Nie jestem zwolennikiem rządów Polnego, bo także wiele rzeczy można byłoby zrobić lepiej, ale na pewno były lepsze niż Terleckiego i Zdunka. Sam Terlecki trafił swoimi poczynaniami do "Alei gwiazd prezesów Wybrzeża" obok takich sław jak Rusko i Majewski!

   • 4 0

 • katastrofa to byly Rolny twoje rzady,odejdz jak najdalej z tego klubu!!!

  • 74 17

 • Sport&Show&Biznes

  Jak w polityce.Niech mówią nawet bzdury byle NAZWISKA nie przekręcili.

  • 28 1

 • Nareszcie ktoś coś mądrego na temat gdańskiego żużla napisał

  • 11 30

 • Jako zdolny dziennikarz Maciej Polny powinien napisać książkę "Finansowa historia GKS Wybrzeże" i spokojnie przedstawić to co wie. Prawdopodobnie swoją wersję spisaliby potem H.Majewski, M.Formela i T.Zdunek. I już mielibyśmy biblioteczkę na zimowe wieczory. Jak zwykle prawda jest gdzieś pomiędzy.

  • 51 1

 • Albo sport albo kasa (3)

  Ostatni zarząd, prezydium i prezydent który nie pobierał z klubu ani złotówki pracował w latach 1998 - 2002, za kierownictwa Jerzego Rusika. Później różnie bywało, a od 2006 r kierowanie klubem było zwykłym biznesem. Pan Polny jeszcze jako młody dziennikarz sportowy interesował się wyłącznie pieniędzmi w GKS.

  • 37 3

  • polny pazerny

   jw.

   • 7 3

  • sorry, (1)

   ale chciałem zauważyć, że w latach 1998-2002 prezydentem klubu był Majewski. Rusik był wcześniej

   • 5 0

   • Słuszna uwaga

    Pomyłka wyniknęła z tego, że Henryk Majewski był w tym czasie w-ce Prezydentem klubu.

    • 3 0

 • Maciuś cyt twoje słowa;

  • 14 3

 • W głowie się nie mieści, że takie osoby jak pan Polny mają "uzdrawiać" polski żużel (2)

  Ten człowiek powinien stanąć przed Sądem w trybie natychmiastowym. To samo dotyczy Terleckiego dla jasności.

  • 59 9

  • Dodaj Zdunka, wójta i plebana a i tak nie będzie kompletu.
   Wszyscy staną przed sądem bożym łącznie z tobą niedouku.

   • 5 16

  • Trzeba sobie powiększyć głowę to się zmieści

   • 8 0

 • cały czas o pieniadzach,nic o sporcie.działacze,zawodnicy tylko o jednym.nie chodze juz na zuzel 2 lata

  • 26 4

 • (4)

  Bez Polnego już od ośmiu lat oglądalibyście żużel w telewizji.
  Teraz też już go nie będziemy oglądali. Komornik załatwi sprawę za żużlowców.
  Mają do odzyskania 1,7 mln + bieżące zaległości i tym miłym akcentem Zdunek zgasi światło w sali żużlowej Gdańska.

  • 27 38

  • A co komornik ma do zajęcia w klubie?

   I jakie to kwoty?

   • 14 0

  • Rozwiązać

   ten klub żużlowy , miernoty i II liga !!!!

   • 6 10

  • (1)

   Żużel w czasie jego ratowania uratował Dzikowski. Następnie został przez Polnego oszukany. Premię z Lotosu 'dla kierownictwa' Polny wziął sobie a Dzikowski dowiedział si, że jak był potrzebny to był wszystkim a jak swoje zrobił to Polny ma go gdzieś.

   • 8 1

   • Jak kiedyś się dowiesz o co chodziło pomiędzy Polnym a Dzikowskim to ci nie tylko gęba ale i jaja zzielenieją.
    Pieniądze byłyby ostatnią rzeczą u tych dwóch Panów, która by ich podzieliła.
    Teraz masz pole do domysłów.

    • 2 3

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Plebiscyt na Ligowca Roku 2020

Najbliższe spotkanie Wybrzeża

data meczu: 03.04.2021

Unia Tarnów
:
ZDUNEK WYBRZEŻE Gdańsk
mecz ligowy

Najwyżej ocenieni zawodnicy Wybrzeża

Najlepiej typujący wyniki Wybrzeża

imię i nazwisko typowań pkt. skuteczność
1. Grzegorz Wrzask 14 37 85.7%
2. Witold Krużyński 11 35 90.9%
3. Radosław Dymkowski 14 33 78.6%
4. Wojciech Koczyński 14 33 78.6%
5. Wojteks23 Wojteks23 11 33 90.9%

Tabela końcowa

eWinner 1. Liga Żużlowa
M Z R P Bilans Pkt.
1 eWinner Apator Toruń
2 Start Gniezno
3 Orzeł Łódź
4 ZDUNEK WYBRZEŻE GDAŃSK
5 Unia Tarnów
6 Arged Malesa TŻ Ostrovia
7 Abramczyk Polonia Bydgoszcz
8 Lokomotiv Daugavpils
 • awans do ekstraligi: eWinner Apator Toruń
 • spadek do II ligi: Lokomotiv Daugavpils
 • awans do I ligi: Wilki Krosno
 • Sezon zakończono po rundzie zasadniczej liczącej 14 kolejek. Zrezygnowano z play-off ze względu na pandemię koronawirusa i ograniczenia w maksymalnej pojemności trybun.

Terminarz

03.04 (sob) Unia Tarnów ZDUNEK WYBRZEŻE Gdańsk
10.04 (sob) ZDUNEK WYBRZEŻE Gdańsk ROW Rybnik
17.04 (sob) Car Gwarant Kapi Meble Budex Start Gniezno ZDUNEK WYBRZEŻE Gdańsk
04.10.2020 (nd) godz.16:00 Unia Tarnów 37:53 ZDUNEK WYBRZEŻE Gdańsk LIVE!
27.09.2020 (nd) godz.14:00 ZDUNEK WYBRZEŻE Gdańsk 50:39 Lokomotiv Daugavpils LIVE!

Relacje LIVE

zobacz wszystkie relacje »