stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Rodzinny Rajd Rowerowy z MOSiR Gdańsk

Oferta imprez rowerowych w Gdańsku rozrasta się. Do organizowanych przez MOSiR zawodów MTB Bike Tour Gdańsk, gdzie uczestnicy ścigają się ze sobą, z czasem, dołącza teraz propozycja skierowana do rodzin oraz wszystkich tych, którzy cenią sobie rekreacyjno-krajoznawcze przejażdżki po Gdańsku i jego okolicach - Rodzinny Rajd Rowerowy.

Idea rajdu rodzinnego nie zakłada ścigania się i jeżdżenia na czas. W ten sposób MOSiR w Gdańsku zachęca całe rodziny do wspólnego przejazdu rowerami po szlakach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Początek rajdu ma miejsce przy kuźni wodnej w Oliwie. Tam też można się będzie zapisać i stamtąd wyruszymy na przejazd do Matemblewa. Tu zaplanowana jest przerwa i drobny poczęstunek dla każdego uczestnika - drożdżówka oraz gorąca herbata. W tym czasie dzieci pobawią się w skoki  w workach, będą też czekały na nie inne dziecięce zabawy i konkursy.

Po przerwie wracamy z na miejsce startu. Tam najliczniejsza rodzina nagrodzona zostanie tabletem, a najmłodsi otrzymają wejściówki do Loopy's World.


Regulamin Rodzinnego Rajdu Rowerowego:

I. Cel rajdu:
- propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia,
- propagowanie jazdy na rowerze jako formy aktywności fizycznej.
-popularyzacji turystyki rowerowej na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

II. Organizatorzy:
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Miasto Gdańsk

III. Termin: Sobota, 19 października 2013 r.

IV. Trasa:

- przejazd z Kuźni Wodnej w Gdańsku Oliwie do Matemblewa.
Trasa prowadzi ścieżkami leśnymi Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
- długość trasy: 26 km

V. Zgłoszenia:

- Zgłoś się wypełniając formularz na stronie internetowej
- zgłoszenia przyjmuje się także osobiście na starcie rajdu przy Kuźni Wodnej
od godz. 10.30 do 11.00.
- warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do biura zawodów z dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz podpisanie oświadczenia o braku przeciwskazań do wzięcia udziału w Imprezie
- w przypadku osób poniżej 18 roku życia konieczna jest również zgoda opiekuna prawnego.

-Karta zgłoszenia dla osoby pełnoletniej

- Zgoda na udział osoby niepełnoletniej

VI. Program Minutowy:

- godz. 10:30 - 11:00 - zbiórka uczestników i rejestracja w biurze zawodów przy Kuźni Wodnej w Gdańsku Oliwie
- godz. 11:00 - odprawa techniczna
- godz. 11:10 - WYJAZD
- godz. 12:30 - przyjazd do Matemblewa
- godz. 12:30 - 13:30 - odpoczynek, poczęstunek, zabawy, konkursy
- godz. 13:30 - wyjazd z Matemblewa
- około godz. 15:00 - przyjazd do Kuźni Wodnej, posiłek, wręczenie nagród zwycięzcom.

VII. Warunki uczestnictwa:

- Rajd ma charakter otwarty, ogólnodostępny.
- przed rajdem należy zadbać o stan techniczny swojego roweru, który obowiązkowo musi być wyposażony w dwa sprawne hamulce
- osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
- uczestnik zobowiązany jest wpisać się na listę startową z podaniem: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia, oraz zapoznać się z regulaminem rajdu.
- każdy powinien posiadać kask.

VIII. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

1. Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu.
2. Posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
3. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez nieletnich uczestników rajdu.
4. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadanie kasku ochronnego.
5. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m.
6. Przy zjazdach nie należ rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość przez hamowanie.
7. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.
9. Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Niedopuszczalnie jest tarasowanie się, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji.
10. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
11. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza trasą, na parkingu, łące lub polanie.
12. Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad ruchu drogowego, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic czy pojedynczych zabudowań.
13. Przed wyruszeniem należy omówić trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.
15. Rajd prowadzą osoby wyznaczone przez organizatora. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są przestrzegać Regulaminu Rajdu i poleceń prowadzących Rajd.

IX. Nagrody:

- tablet dla najliczniejszej rodziny
- karnety wejściowe do Loopys World dla pięciu najmłodszych uczestników
- słuchawki sportowe Jabra dla zwycięzców konkursów

X. Informacje dodatkowe:

Uczestnicy otrzymają posiłek:
- na półmetku rajdu - drożdżówki, woda, herbata
- na mecie rajdu - zupa, pieczywo.

XI. Na trasie zabrania się:

1. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
2. Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych.
3. Niszczenia przyrody.
4. Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna.
5. Głośnego zachowywania się.
6. Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

XII. Zasady finansowania:

Całość kosztów Imprezy pokrywają organizatorzy.
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

XIII. Postanowienia końcowe:

1. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim.
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i nie mogą zanieczyszczać trasy Rajdu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika.
3. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec MOSiR w Gdańsku lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem
i organizacją zawodów.
4. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.
5. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa w zawodach.
6. Interpretacja przepisów organizacyjnych niniejszego Regulaminu należy wyłącznie
do Organizatora.
7. Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników Rajdu oraz
na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.
8. Organizator oraz sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi
i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w poszczególnych etapach Imprezy, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących wyścig i wydarzenia towarzyszące wyścigowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników.
9. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) w tym m.in.: utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, publicznego udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.: udostępniania w Internecie i Intranecie), wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu, dzierżawy, nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) i następuje na czas nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.
10. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Biuro Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
11. Nieznajomość regulaminu Rodzinnego Rajdu Rowerowego i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie.

Przeczytaj także

Opinie

Walczymy z przemocą słowną

Kasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Twoja opinia

Dodaj opinię

Odpowiedz

Dodając opinię akceptujesz regulamin dodawania opinii.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o.. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.

30.09 g.18.00
Basket 25 Bydgoszcz
30.09 g.20.30
MKS Będzin
01.10 g.18.00
Unia Tarnów
02.10 g.19.00
Zagłębie Sosnowiec
03.10 g.14.00
Edach Budowlani Lublin
29.09 g.20.40
GKS Tychy
29.09 g.19.00
Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp.
29.09 g.17.30
GTK Gliwice
27.09 g.17.00
KH Energa Toruń
27.09 g.14.00
Lokomotiv Daugavpils